پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

دستاورد ها

  • , ... فرمولاسیون تولید اسنک حجیم عملگر حاوی ارد خلر جوانه زده (شماره 91884مورخ28/1/1396) توليدفيلم خوراکي زيست تخريب پذيرازايزوله پروتئين خلر؛(شماره84204 مورخ19/9/1393) سبوس برنج اکسترود شده با ماندگاري با

    دوشنبه# #،# #23# #اردیبهشت# #1398