پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA
لیست مقالات
شماره ردیف
عنوان مقاله
تاریخ چاپ
1
----
1396/03/03
2
بررسی تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در محیط شکمبه
1396/01/01
3
"Functional effects of xanthan gum on quality attributes and microstructure of extruded sorghum-wheat composite dough and bread "
1396/12/22
4
"The effect of organic and chemical fertilizers on anti-oxidant properties of Peppermint (Mentha Piperita L.) "
1397/10/23
5
A Comparative Study on Histamine Levels of Refrigerated Trout Fillets Using Competitive ELISA and HPLC Methods
1397/04/14
6
Comparative Study on the Effect of Heat Treatment and Sonication on the Quality of Barberry (Berberis Vulgaris) Juice.
1278/10/11
7
d
1396/10/25
8
df
1396/10/25
9
Effect of Aloe Vera Gel and Active Modified Atmosphere Packaging (A-MAP) on the Quality of Pomegranate Arils Ready-To-Eat
1397/02/02
10
Effect of extrusion cooking of sorghum flour on rheology, morphology and heating rate of sorghumewheat composite dough
1396/06/22
11
Effect of extrusion cooking on chemical structure, morphology crystallinity and thermal properties of sorghum flour extrudates
1396/10/22
12
EFFECT OF GERMINATION ON NUTRIENTS, MINERAL, PHYTIC ACID AND ENZYME ACTIVITY OF MUNG BEAN
1396/12/22
13
Effect of thermosonication and thermal treatments on phytochemical stability of barberry juice copigmented with ferulic acid and licorice extract
1397/08/29
14
Effects of different hydrocolloids on foaming properties of shrimp puree: a cluster analysis
1396/09/10
15
Extruded soy protein as a novel emulsifier: structure, interfacial activity and emulsifying property
1398/01/25
16
From formulation of acrylamide-based hydrogels to their optimization for drug release using response surface methodology
1397/03/28
17
Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Protein Isolate: Study of Extraction Optimization, Protein Characterizations, Structure and Functional Properties.
1397/10/22
18
Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Protein Isolate: The Effect of Extraction Optimization and Drying Methods on the Structure and Functional Properties
1397/10/22
19
In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread
1397/06/10
20
Investigation of acyclovir-loaded, acrylamide-based hydrogels for potential use as vaginal ring
1397/03/29
21
Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Kurdish Cheese during Ripening using 16S rRNA Gene Sequence Analysis
1396/06/23
22
m,
1396/10/25
23
Mechanical Properties and Swelling Behav- ior of Acrylamide Hydrogels using Mont- morillonite and Kaolinite as Clays
1398/03/11
24
Ohmic Heating of Aloe vera Gel: Electrical Conductivity and Energy Efficiency
1397/02/23
25
Optimization of heat- and ultrasound-assisted extraction of polyphenols from dried rosemary leaves using response surface methodology
1397/08/26
26
OPTIMIZATION OF LOCAL TRADITIONAL FERMENTED COW MILK, GORMAST PRODUCTION PROCESSES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND EVALUATION OF PHYSICOCHEMICAL, AMINO ACIDS AND FATTY ACIDS PROFILE, MICROBIOLOGICAL AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES
1278/10/11
27
Optimization of physicochemical and functional properties of corn-based Snacks containing date kernel flour
1397/08/13
28
Optimization of physicochemical and textural properties of pizza cheese fortified with soybean oil and carrot extract
1396/08/24
29
Optimization of Physicochemical Characteristics of Corn-Based Extruded Snacks Containing Pomegranate Seed Powders
1397/11/07
30
Physical and functional evaluation of puffed snack prepared from oleaster powder nd navy bean powder
1396/10/08
31
Physicochemical and sensory properties of extruded sorghum–wheat composite bread
1397/10/23
32
PHYSICOCHEMICAL, ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS AND IMAGE ANALYSIS OF THE DOUGHNUT ENRICHED WITH OLEASTER FLOUR
1396/05/10
33
Synthesizing and characterizing novel nano Ag-bentonite/ zeolite compounds and their determining in vitro antifungal properties against rainbow trout pathogen, Saprolegnia sp.
1278/10/11
34
The effect of modified atmosphere packaging on shelf life of low-calorie cake cooked by microwave and estimate the shelf life of the final product using ASLT
1397/02/23
35
Use of Iranian Milkweed Seed Oil to Increase Oxidative Stability of Olive Cultivar Roghani Oil
1396/03/10
36
Using an image processing based technique and predictive models for assessing lipid oxidation in rainbow trout fillet
1396/03/10
37
Utilization of modified atmosphere packaging to extend shelflife and maintain quality of khalal Barhi date
1397/10/23
38
اثر پاستوریزاسیون متداول و اهمی بر ترکیبات زیست فعال ژل آلوئه ورا
1394/06/24
39
اثر پاستوریزاسیون و نگه داری بر ترکیبات زیست فعال ژل آلوئه ورا
1398/02/15
40
اثر ترکیب خوراك و متغیرهاي فرایند بر ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی کفهاي جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن
1397/09/01
41
اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی فومهای جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن
1278/10/11
42
ارزيابي اثر متغيرهاي تركيب خوراك و دماي اكستروژن بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، حسي اسنك بر پايه آرد جو و تفاله هويج
1397/10/25
43
ارزيابي ويژگي هاي رنگي و بافت سنجي دانه هاي انار طي دوره نگهداري و بهينه يابي شرايط مختلف بسته‌بندي با استفاده از روش سطح پاسخ
1396/05/01
44
ارزيابي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و عملکردي نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاو
1397/08/29
45
ارزیابی تأثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر
1396/06/23
46
ارزیابی تاثیر ریزپوشانی ترکیبی با عصاره آویشن بر زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
1278/10/11
47
ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه، ویژگیهای میکروبیولوژیکی و حسی محصول سنتی گورماست پروبیوتیک به روش سطح پاسخ
1278/10/11
48
ارزیابی عملکرد ریزپوشانی به همراه عصاره های گیاهی بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در طی مدت نگهداری در آب میوه
1278/10/11
49
ارزیابی فعالیت ضد: کپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهی
1397/08/01
50
اسانس بررسی اثر ضد قارچی اسانس مینایی نیشابوری بر پنی سلیوم اکسپانسوم، آلترناتریا آلترنانا، آسپرژیلوس نایجر، کاندیدیا آلبیکانس،
51
استخراج نیمه صنعتی پکتین از ضایعات پرتقال و ارزیابی ویژگی‎های کمی و کیفی آن
1398/02/19
52
بررسي اثر فرايند فراصوت دمايي بر خصوصيات کيفي عصاره زرشک بي‌دانه
1396/08/23
53
بررسي اثرمتغير هاي دمايي و رطوبتي فرايند اكستروژن بر برخي خواص عملكردي و پارامترهاي رنگ كنسانتره پروتئينهاي سويا
1396/10/23
54
بررسي خصوصيات تكنولوژيكي و حسي اسنك بلغور ذرت غني شده با آرد سويا و سوياي فرموله شده با خواص عمل كنندگي تخم مرغ
1397/04/11
55
بررسی اثر تعداد لایه­ها و غلظت­های مختلف پوشش­های خوراکی کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان بر کارایی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زرد لبنانی
1397/10/23
56
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم زردچوبه
1397/02/08
57
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa با استفاده از روش سطح پاسخ
1397/01/15
58
بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن وفرمولاسیون بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام و بلغور ذرت
1396/06/23
59
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری های عامل فساد و مسمومیت
1396/05/01
60
بررسی اثر ضد باکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) جدا شده از ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
1397/01/20
61
بررسی اثر لاکتو باسیلوس کازئی بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک در طول مدت زمان ماندگاری آن
1396/04/01
62
بررسی امکان استفاده از اندام باردهی قارچ خوراکی - دارویی انوکی در تولید نوشیدنی فراسودمند پالپدار
1399/04/02
63
بررسی پایداری حرارتی روغن دانه کدو و مخلوط آن با روغن سویا و پالم اولئین
1397/06/01
64
بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترودشده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی کوکی فاقد گلوتن
1397/10/23
65
بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط برون تنی
1396/07/01
66
بررسی تأثیر شرایط فرآیند اسمز و فراصوت بر میزان آبگیری ورقه های نارنج
1278/10/11
67
بررسی تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در محیط شکمبه -110-
1395/06/22
68
بررسی تاثیر استفاده از رنگ طبیعی کورکومین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی دراژه اسنک
69
بررسی عملکرد قابلیت ضد باکتریایی ترکیبات جدید بنتونیتی اصلاح شده علیه باکتریهای بیماریزای آبزیان: Aeromonas hydrophila و Streptococcus iniae
1278/10/11
70
بررسی همبستگی بین شاخص های پراکسید، آنیزیدین، دی ان و تری ان مزدوج طی پیشرفت اکسایش در فندق خام و برشته در شرایط نگهداری تسریع یافته
1397/09/01
71
بررسی ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی و عملکردي میان وعده حجیم غنی شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر
1397/10/18
72
بررسی ویژگی های رئولوژیکی دسر لبنی کم کالری حاوی سه گونه صمغ کتیرا
1398/02/10
73
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی میان وعده حجیم غنی شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر
1379/07/25
74
بهبود کیفیت دانه های انار رقم بجستانی با استفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و پوشش آلوئه ورا طی زمان نگهداری
1278/10/11
75
بهينه سازي شرايط استخراج رنگدانه كوركومين از ريزوم زردچوبه با(RSM) استفاده از تكنيك رويه سطح پاسخ
1397/07/15
76
بهينه سازي فرمولاسيون پودر فوري نوشيدني بر پايه آرد بافت داده شده کنجاله بادام-ذرت
1397/05/16
77
بهينه سازي فرمولاسيون كره كدو حلوايي حاوي ميكروكريستالين سلولز و نشاسته اصلاح شده براساس ويژگي هاي بافتي و رنگي به روش سطح پاسخ
1396/02/01
78
بهينه سازي فرمولاسيون کشک مايع فراسودمند حاوي اينولين بومي و گوار
1397/05/09
79
بهينه سازي متغيرهاي فرمولاسيون و شرايط فرايند اکستروژن محصول اسنک حجيم حاوي آرد کنجاله بنه
1397/03/17
80
بهینه سازی استخراج پکتین از ضایعات پرتقال با استفاده از روش اهمی
1396/04/27
81
بهینه سازی استخراج گرمایی عصاره آبی میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی
1397/12/20
82
بهینه سازی تولید کلروفیلین مس از چمن و بررسی پایداری آن در نوشیدنی نعناع طی زمان نگه داری
1398/02/19
83
بهینه سازی شرایط استخراج ....
1397/07/25
84
بهینه سازی شرایط استخراج رنگ طبیعی کلروفیل از یونجه و بررسی ویژگی های کمی و کیفی آن در مقایسه با منابع گیاهی مختلف
1396/10/20
85
بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از تکنیک رویه سطح پاسخ
1397/01/18
86
بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین با استفاده تکنیک رویه سطح پاسخ
1278/10/11
87
بهینه‌سازی فرمولاسیون پوشش دهنده کم چرب سین بیوتیک جهت استفاده در صنعت میان‌وعده غذایی حجیم
1398/01/24
88
پتانسیل روش حرارت دهی اهمی برای استخراج پکتین از ضایعات پرتقال
1398/02/19
89
پيش‌بيني تاثير تيمارهاي ازن، کيتوزان و دما بر ميزان اسيديته خرماي مضافتي در طول دوره نگهداري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
1278/10/11
90
تأثير شرايط فرايند اكستروژن بر برخي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي ميان وعده حجيم بر پايه ماش جوانه زده و بلغور ذرت
1397/04/26
91
تأثیر افزودن پودر هسته خرما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت در طی انبارمانی
1398/03/07
92
تأثیر مدت زمان انبارمانی بر ویژگی فیزیکوشیمیایی اسنک اکسترود شده حاوی پودر هسته انار
1398/02/01
93
تاثير فرايند اكستروژن و شرايط انجماد بر كيفيت خمير منجمد و كوكي تهيه شده از آرد سورگوم
1396/07/02
94
تاثير ميزان سبوس و متغيرهاى فرايند اکستروژن بر روى ويژگى هاى عملکردى پودر فورى آرد گندم
1395/06/15
95
تاثير نوع بسته بندي و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي طي دوره نگهداري
1396/04/02
96
تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان باز جذب آب در سیب زرد لبنانی
1397/10/23
97
تاثیر روش فراصوت بر استخراج رنگ خوراکی کلروفیل از برگ شاتوت
1396/06/20
98
تاثیر میکروکریستالین سلولز و نشاسته اصلاح شده در فرمولاسیون کره کدو حلوایی و ارزیابی ويژگی های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی به روش سطح پاسخ
1397/05/01
99
تعیین فعالیت ضد میکروبی رنگ طبیعی بیکسین بصورت in vitro و بررسی کاربرد آن در سیستم مدل غذایی اسنک حجیم
1397/11/08
100
تعیین فعالیت ضد میکروبی رنگ طبیعی بیکسین بصورت این ویترو و کاربرد ان در سیستم مدل غذایی اسنک حجیم
1396/06/08
101
تعیین فعالیت ضد میکروبی رنگ طبیعی بیکسین و کاربرد آن در سیستم مدل غذایی اسنک حجیم
1397/05/14
102
توليد اسنک حجيم حاوی پودر آب پنير تخم مرغ و ارزيابي ويژگيهای آن
1396/09/24
103
توليد ظروف خوراکي مناسب براي بسته بندي موادغذايي و بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و مکانيکي آنها با استفاده از روش سطح پاسخ
1396/03/24
104
توليد و بهينه سازي مکمل فيبري فراسودمند بر پايۀ فراورده هاي جانبي توسط فناوري اکستروژن
1397/05/16
105
تولید نانوحامل های لیپیدی لیکوپن .....
1397/03/30
106
ژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی بیسکویتتاثیر جایگزینی شکر با اریتریتول بر وی
1278/10/11
107
شناسایی اجزاي تشکیل دهنده اسانس از اندام هوایی گیاه (florida Rubia) روناس صخره زي
1396/03/01
108
طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو
1396/06/01
109
مدلسازی خشک کردن میوه ازگیل تحت شرایط خلأ
1393/02/23
110
مقایسه روش های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال
1397/02/27
111
مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر برپایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذایی
1397/10/24
112
مقایسه ویژگی های کیفی پودر میوه نسترن کوهی سه منطقه ایران با نمونه تجاری وارداتی
1396/07/28
113
کاربرد سبوس گندم اکسترودي در نان بربري: ارزیابی ویژگی هاي حسی، رنگ و بافت نان و رئولوژي خمیر
1397/02/29