پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

"کارگاه اموزشی اصول و نکات کیفی گندم، آرد و فرآورده های پخت"

شنبه ، 14 اسفند 1400

کارگاه اموزشی اصول و نکات کیفی گندم، آرد و فرآورده های پخت

توسط گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده برگزار شد

"کارگاه اموزشی اصول و نکات کیفی گندم، آرد و فرآورده های پخت"

در این کارگاه که در تاریخ 12 اسفند 1400 برگزار شد سرفصلهای مربوطه توسط جناب آقای دکتر کریمی، دانشيار مركز تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي خراسان رضوي و خانم ها  دکتر مهربان و دکتر صحراییان اعضا هیات علمی گروه ارائه شد.