پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

نشست تخصصی بررسی چالش های موجود در حفظ و ارتقای امنیت غذایی با حضور صاحبنظران این حوزه

يک شنبه ، 25 مهر 1400

نشست
مصطفی پوراکبر- مسئول هماهنگی دکتر فرشته حسینی - معاون آموزشی پژوهشی دکتر حمیدرضا بیدخوری( سرپرست پژوهشکده)

دکتر فرشته حسینی

پژوهشگر(عضو هیات علمی)

رزومه

دکتر حسین ثابت

پژوهشگر

رزومه

دکتر حامد حسینی

پژوهشگر

رزومه