پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

. مقالات علمي و پژوهشي ارائه شده توسط هريک از گروه ها ي پژوهشي و مراکز خدمات تخصصي طي زمان پس از اخذ موافقت اصولي

شنبه ، 30 دی 1402

ردیف

گروه / مرکز

عنوان مقاله

تاريخ

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی فعالیت ضدمیکروبی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس گیاه Salvia chorassanica علیه میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و عامل فساد غذایی در شرایط آزمایشگاهی

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بهینه یابی فرمولاسیون پرمیکس جایگزین چربی به روش سطح پاسخ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیک با چربی کاهش یافته

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی مارمالاد بادنجان کم کالری

1401

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزیابی ویژگی های کیفی پودر فوری حریره بادام- جودوسر تولید شده توسط فناوری اکستروژن

1401

 1.  

فرآوری مواد غذایی

Evaluation of technological and functional properties of breakfast cereal based

1401

 1.  

فرآوری مواد غذایی

اثر فناوري اکستروژن بر ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی فراورده حاصل از آرد کامپوزیت جودوسر -برنج شکسته با هدف تولید حریره فوري

1401

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تأثیر متغیرهاي اکستروژن بر ویژگیهاي فیزیکی و عملکردي غلات صبحانه بر پایه آردهاي کامل جو دوسر و سنجد

1401

 1.  

فرآوری مواد غذایی

اثر فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی غلات صبحانه بر پایۀ بلغور ذرت، آرد گندم و دانۀ طالبی

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی روش های مناسب آماده سازی سبوس جهت کاهش میزان اسید فیتیک خمیر و نان بربری سبوس دار

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی کیفیت اشترودل نیمپز منجمد حاوی آرد کینوا جوانهزده و صمغ شاهی

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه جایگزین های گیاهی گوشت

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

evaluation of the effect of green tea  extract and ascorbic asid on technological and sensory properties of doughnut with pca

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی کاربرد ارد کینوا و امولسیفایر منوگلیسرید بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرین بدون گلوتن

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

جایگزین آرد گندم با مخلوط آرد و صمغ بامیه بر ویژگی های تکنولوژیک و حسی کیک اسفنجی (سلامت محور)

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی کاربرد ارزن و صمغ شاهی بر ویژگی های کیفی و ماندگاری دونات حاوی اسانس سیاه دانه

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

Production of low-fat doughnut using triticale flour and Basil gum and investigation of the effect of green cardamom essential oil on its shelf life

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بهینه سازی شرایط تولید کربوکسی متیل سلولز از هسته خرما

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

Antimicrobial waterborne acrylic paint by the additive of graphene nanosheets/silver nanocomposite

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی عملکرد ژل جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیر و بافت کیک کم کالری

1401

 1.  

افزودنی های غذایی

بررسی کاربرد تفاله چغندرقند و خمیرترش بر کمیت و کیفیت نان باگت

1401

 1.  

افزودنی های غذایی

بهینیه سازی شرایط استخراج رنگ اناتو در مقیاس نیمه صنعتی و ارزیابی پایداری رنگی آن در شرایط آزمایشگاهی و سیستم مدل غذایی

1401

 1.  

افزودنی های غذایی

nitronium salts as mild and inexpensive oxidizing reagents toward designing efficient strategies in organic syntheses: a mechanistic investigation based on the dft insight

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

کاهش هدر رفت آب با بازگرداندن سبوس گندم به چرخه مصرف انسانی: تولید نان بربری سبوس دار و ارتقا کیفیت آن با افزودن مخلوط آنزیم ها به فرمولاسیون

1401

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی ماست فراسودمند حاوي روغن زیتون و پودر دانه کرفس

1401

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از آرد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﮐﺴﺘﺮود وﻏﯿﺮاﮐﺴﺘﺮود

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺮ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮي ﻣﺎﻟﺖ ﮐﯿﻨﻮا

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

روش ﻫﺎ  وﮐﺎرﺑﺮد ﮔﻨﺪم ﺳﻦ زده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺨﺖ

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﭘﻮدر ﻓﻮري ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آرد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺨﻮد- ﺟﻮدوﺳﺮ

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﯿﮏ ﻣﺎﻓﯿﻦ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﯿﺒﺮي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻓﺮاوري ﻗﻬﻮه- ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪ

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﮐﺴﺘﺮوژن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﮐﺴﺘﺮوژن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻨﮏ ﺣﺠﯿﻢ ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺣﺎوي آرد ﻋﻨﺎب

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ آرد ﮐﺎﻣﻞ داﻧﻪ ﺧﺮﺑﺰه در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻏﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

1400

 1.  

افزودنی های غذایی

Optimization of nanocomposite films based on quinoa protein isolate in corporatedwithcellulosenanocrystalandstarch

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

مروری بر قابلیت تولید فیلم زیستتخریبپذیر از ایزوله پروتئین کرسنه

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

مروری بر ترکیبات شیمیایی و ضد تغذیهای بذر گاودانه

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسی شرایط فرآیند اکستروژن و ترکیب ساختاره بر ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی اسنک ذرت و مغز پسته

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسی تاثیر افزودن سبوس گندم و رطوبت ورودي در فرآیند اکستروژن بر ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی اسنک حجیم سبوس دار بر پایه گندم

1400

 1.  

افزودنی های غذایی

بررسی تاثیر افزودن سبوس گندم و رطوبت ورودي در فرآیند اکستروژن بر ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی اسنک حجیم سبوس دار بر پایه گندم

1400

 1.  

فرآوری مواد غذایی

استفاده از مغز بادام زمینی در تولید اسنک حجیم بر پایه بلغور ذرت و بررسی ویژگی هاي آن

1400

 1.  

افزودنی های غذایی

بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیوینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی

1400

 1.  

افزودنی های غذایی

بهینه سازي شرایط استخراج آنتوسیانین از کلمقرم ز و کاربرد آن در پاستیل کمکالري فراسودمند

1400

 1.  

افزودنی های غذایی

The direct and indirect effects of bioactive compounds against coronavirus

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

Association between food additives and prevalence of allergic reactions in children: a systematic review

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

Evaluation of the stability of Saffron Crocin Nano capsulation and its effect on Alzheimer's disease

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

The organotin contaminants in food: Sources and methods for detection: A systematic review and meta-analysis

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی عملکرد الئوژل اتیل سلولز بهعنوان جایگزین شورتنیگ تجاری با هدف تولید کیک با محتوای اسیدچرب اشباع پایین

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بهینه سازي فرمولاسیون شکلات صبحانه پروبیوتیک

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

در (Malva sylvestris L.) بررسی قدرت آنتی اکسیدانی و اثر ضدمیکروبی عصاره پنیرك کلوچه سنتی لاهیجان (بر پایه آرد گندم-ارزن)

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بهینه سازي فرمولاسیون کیک فراسودمند حاوي شیره خرما و اینولین

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

ارزیابی تأثیر نوع و سطوح مختلف ترکیبات کوپیگمنت کننده در پایداري رنگ دانۀ pH فیکوسیانین در برابر

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بهینه سازي فرمولاسیون کیک فراسودمند حاوي شیره خرما و اینولین

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

ارزیابی عملکرد ریزپوشانی به همراه عصارههاي گیاهی بر زنده مانی باکتريهاي پروبیوتیک در طی مدت نگهداري در آب میوه

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

اثر پودر پنیر و امواج فراصوت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی بدون گلوتن

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی تاثیر افزودن کدو سبز ) Cucurbita pepo ( بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و حسی - ماست همزده طی نگهداری

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

Effect of emulsion and nano-emulsion of Salvia chorassanica essential oil coatings on strawberries quality

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

ارزیابی پایداری نانولیپوزوم امگا 3 در سیستم مدل غذایی

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

ارزیابی پایداری میکروکپسول کروسین زعفران در سیستم مدل غذایی)آبنبات(

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

جداسازي و شناسايي ميكروارگانيسمهاي توليدكننده بيواتانول از ضايعات انگور عسكري و رازقي )خليل آباد، خراسان رضوي(

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ماست فراسودمند حاوی روغن زیتون و پودر دانه کرفس

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی راهکارهای بهبود کیفیت آرد کامل با استفاده از صمغ گوار و بهبوددهنده نانوایی جهت تولید نان لواش سبوسدار

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی تأثیر اسانس هل سبز بر ماندگاری دونات کم چرب فراسودمند حاوی آرد تریتیکاله و صمغ ریحان

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی جایگزینی بخشی از آرد گندم با آرد تریتیکاله در تولید کلوچه زنجبیلی سبزواری

1400

 1.  

کیفیت و ایمنی مواد غذایی

تولید کیک شیفون کم چرب حاوی آرد ارزن و صمغ دانه شنبلیله

1400

 1.  

افزودنی های غذایی

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻮري ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽوﯾﻨﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

1400

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

امکان سنجی تولید کف جامد فیبری بر پایه فراورده های جنبی صنعت غذا (تفاله قهوه-سبوس گندم )

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

Effect of TiO2 Nanoparticles on Barrier and Mechanical Properties of PVA Films

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

Improving the oxidative stability of sunflower seed kernels by edible biopolymeric coatings loaded with rosemary extract

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

Introducing nano/microencapsulated bioactive ingredients for extending the shelf-life of food products

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

استخراج ترکیبات فنولی میوه عناب با سیال فوق بحرانی کربن دی‌اکسید و بهینه‌سازی و اندازه گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی آن

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

Extending the shelf-life of sponge cake by an optimized level of jujube fruit flour determined using custom mixture design

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

عصاره آبی استخراج شده عناب خشک‌شده به روش پاششی: ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آن

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

بهینه سازي تولید کلروفیلین مس از چمن و بررسی پایداري آن در نوشیدنی نعناع طی زمان نگهداري

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

بهینه سازی استخراج گرمایی عصاره آبی آرد میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

Optimization of heat and ultrasoundassisted extraction of polyphenols from dried rosemary leaves using response surface methodology

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

Estimation of oxidative indices in the raw and roasted hazelnuts by accelerated shelf-life testing

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

Effect of Aloe Vera Gel and Active Modified Atmosphere Packaging (A-MAP) on the Quality of Pomegranate Arils Ready-To-Eat

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بهینه سازی تولید کلروفیلین مس از چمن و بررسی پایداری آن در نوشیدنی نعناع طی زمان نگه‌داری

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از تکنیک رویه سطح پاسخ

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه  (Curcuma longa با استفاده از روش سطح پاسخ

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

Production and characterization of nanostructured lipid carriers and solid lipid nanoparticles containing lycopene for food fortification

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تعیین فعالیت ضد میکروبی رنگ طبیعی بیکسین بصورت in vitro  و بررسی کاربرد آن در سیستم مدل غذایی اسنک حجیم

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

اربرد سبوس گندم اکسترودي در نان بربري: ارزیابی ویژگی هاي حسی، رنگ و بافت نان و رئولوژي خمیر

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسی فرایند اکستروژن بر ویژگیهای حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و هسته خرما

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

A Comparative Study on Histamine Levels of Refrigerated Trout Fillets Using Competitive ELISA and HPLC Methods

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تاثیر میکروکریستالین سلولز و نشاسته اصلاح شده در فرمولاسیون کره کدو حلوایی و ارزیابی ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی به روش سطح پاسخ

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

Optimization of heat- and ultrasound-assisted extraction of polyphenols from dried rosemary leaves using response surface methodology

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

Effect of thermosonication and thermal treatments on phytochemical stability of barberry juice copigmented with ferulic acid and licorice extract

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

Extruded soy protein as a novel emulsifier: structure, interfacial activity and emulsifying property

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزيابي اثر متغيرهاي تركيب خوراك و دماي اكستروژن بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، حسي اسنك بر پايه آرد جو و تفاله هويج

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بهينه سازي فرمولاسيون پودر فوري نوشيدني بر پايه آرد بافت داده شده کنجاله بادام-ذرت

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسی ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی و عملکردي میان وعده حجیم غنی شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تأثير شرايط فرايند اكستروژن بر برخي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي ميان وعده حجيم بر پايه ماش جوانه زده و بلغور ذرت

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بهينه سازي فرمولاسيون کشک مايع فراسودمند حاوي اينولين بومي و گوار

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بهینه سازي متغیرهاي فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن محصول اسنک حجیم حاوي آرد کنجالۀ بنه

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي خصوصيات تكنولوژيكي و حسي اسنك بلغور ذرت غني شده با آرد سويا و سوياي فرموله شده با خواص عمل كنندگي تخم مرغ

1399

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسی و یژگیهاي فیزیکوشیمیایی و عملکردي میان وعده حجیم غنی شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر

1399

 1.  

افزودنی مواد غذایی

Optimization of physicochemical and functional properties of cornbased snacks containing date kernel flour

1399

 1.  

افزودنی مواد غذایی

تعیین فعالیت ضد میکروبی رنگ طبیعی بیکسین و کاربرد آن در سیستم مدل غذایی اسنک حجیم

1399

 1.  

افزودنی مواد غذایی

توليد و بهينه سازي مکمل فيبري فراسودمند بر پايۀ فراورده هاي جانبي توسط فناوري اکستروژن

1399

 1.  

افزودنی مواد غذایی

بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرآیند بر ویژگیهای ظاهری اسنکهای حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر

1399

 1.  

افزودنی مواد غذایی

Optimization of Physicochemical Characteristics of Corn-Based Extruded Snacks Containing Pomegranate Seed Powders

1399

 1.  

افزودنی مواد غذایی

کاربرد سبوس گندم اکسترودشده در نان بربري: ارزیابی ویژگی هاي حسی، رنگ و بافت نان و رئولوژي خمیر

1399

 1.  

گروه کیفیت و ایمنی

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﺴﺘﺮوژن آرد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﻨﺪم ﺳﻦ زده- ﮐﯿﻨﻮا در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ

1397

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي تاثير باكتري ‌لاكتوباسيلوس رامنوسوس گونه PTCC (1637) بر سميت زدايي آفلاتوكسين B1در شرايط in vitro

1396

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي اثر ضد باکتريايي عصاره‌هاي آبي، اتانولي و هيدروالکلي اندام‌هاي هوايي گياه سالويا خراسانيکا (Salvia chorasanica) عليه برخي باکتري‌هاي عامل فساد و مسموميت

1396

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي اثر لاکتو باسيلوس کازئي بر کاهش ميزان آفلاتوکسين M1 در ماست پروبيوتيک در طول مدت زمان ماندگاري آن

1396

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي تاثير مخمر ساكارومايسس سرويزيه بر سميت زدايي آفلاتوكسينB1 در محيط شکمبه

1396

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي تأثير شرايط فرآيند اسمز و فراصوت بر ميزان آبگيري ورقه هاي نارنج

1396

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بهينه سازي شرايط استخراج رنگ طبيعي کلروفيل از يونجه و بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي آن در مقايسه با منابع گياهي مختلف

1396

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بهينه سازي فرمولاسيون کره کدو حلوايي حاوي ميکروکريستالين سلولز و نشاسته اصلاح شده براساس ويژگي هاي بافتي و رنگي به روش سطح پاسخ

1396

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

تاثير روش فراصوت بر استخراج رنگ خوراکي کلروفيل از برگ درخت شاتوت

1396

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

طبقه بندي شير خام با استفاده از روشهاي تشخيص الگو

1396

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي کارايي تيمارهاي گاز ازن، پوشش کيتوزان و دما در طول نگهداري خرماي مضافتي و بهينه يابي شرايط نگهداري

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

اثر صمغ زانتان بر خصوصيات فيزيکوشيميايي امولسيون روغن در آب تثبيت شده با ايزوله پروتئين خلر.

1395

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

ارزيابي اثرات مهارکنندگي و کشندگي عصارههاي آبي، اتانولي و هيدروالکلي اندامهاي هوايي گياه سالويا خراسانيکا عليه برخي باکتريهاي گرم منفي و گرم مثبت در شرايط آزمايشگاهي

1395

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي اثر لاکتوباسيلوس رامنوسوس بر کاهش ميزان آفلاتوکسين M1در ماست پروبيوتيک

1395

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي اجزاي ترکيبي تشکيل دهنده‌ي فيله قزل آلاي رنگين کمان (Oncorynchusmykiss)با استفاده از روش عکس برداري ديجيتالي

1395

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي تغييرات اجزاي ترکيبي تشکيل دهنده‌ي لاشه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorynchusmykiss)در طول نگهداري در دماي يخچال

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي رفتار وابسته به زمان سس مايونز کم چرب و کم کلسترول تهيه شده با صمغ قدومه شهري و کنسانتره پروتئين آب پنير.

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي سطوح مختلف شلغم فرنگي در فرمولاسيون سالادزمستاني(شوري)برتنوع باكتري اسيد لاكتيك فرآورده و تعيين برخي ويژگي هاي پروبيوتيكي جدايه هاي لاكتيكي

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي فعاليت ضدميکروبي باکتري هاي اسيد لاکتيک جداشده از پنير کردي در مقايسه با سويه تجاري.

1395

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بهينه‌سازي و مقايسه اثر شرايط مختلف استخراج (فراصوت و خيساندن) بر ترکيبات شيميايي عصاره ميوه گياهElaeagnusangustifolia L.

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تاثير ميزان سبوس و متغيرهاى فرايند اکستروژن بر روى ويژگى هاى عملکردى پودر فورى آرد گندم

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تاثير نوع بسته بندي و شرايط نگهداري بر ويژگي هاي فيزيكي ، فعاليت آنتي اكسيداني و بار ميكروبي دانه هاي انار آماده مصرف

1395

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

توليد فيلم خوراکي زيست تخريب پذير از صمغ کتيرا و ارزيابي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي آن

1395

 1.  

فرآوری مواد غذایی

رديا‌بي ژن هاي ساختاري کد کننده ي انتروسين و بررسي مقاومت انتروکوکوس هاي ايزوله شده از پنير سنتي کردي

1395

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

کاربرد روش سطح پاسخ در بهينه سازي شرايط استخراج رنگ از دانه اناتو به کمک امواج فراصوت

1395

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

ارزيابي اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشرشياکولي و باسيلوس سرئوس جدا شده از شير خام و برنج خام

1394

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزيابي پروفيل جمعيت ميکروبي پنير سنتي کردي و ارتباط آن با ويژگي هاي فيزيکوشميايي و حسي فراورده در طول دوره رسيدگي

1394

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي روش هاي مختلف جداسازي و خواص فيزيکو شيميايي فراکسيون هاي با طول زنجيره مختلف اينولين حاصل از گياه کاسني

1394

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي فعاليت آنتي اکسيداني و سنجش ميزان فنولتام و فلاونوئيد عصاره هاي متانولي، دي کلرومتاني و اتيل استاتي اندام هوايي گياهروناس صخره زيRubiaflorida

1394

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تاثير متغيرهاي فرمولاسيون و شرايط فرآيند اكستروژن بر ويژگي هاي اسنك حجيم فراسودمند حاوي مكمل فيبري ( كنجاله كنجد و سبوس گندم)

1394

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

تعيين ميزان باقيمانده دياکسيد گوگرد و برخي خواص فيزيکوشيميايي کشمش توليدي در استان خراسان رضوي

1394

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

جداسازي و شناسايي فلور قارچي کشمش‌هاي عمده خراسان رضوي بر پايه ويژگي‌هاي مورفولوژيکي و مولکولي

1394

 1.  

فرآوری مواد غذایی

مقايسه عملکرد فروکتانهاي ارقام خارجي و تودههاي بومي کاسني و بهينه سازي روش استخراج به روش سطح پاسخ.

1394

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

اثر ضدباکتريايي رنگ آناتو بر چند باکتري بيماري زا

1393

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

ارزيابي اثر ضدباکتريايي رنگ آناتو بر سالمونلا انتريتيديس موجود در سس مايونز

1393

 1.  

فرآوري مواد غذايي

ارزيابي تغييرات جمعيت ميکروبي بيماريزا در طول دوره رسيدگي پنير سنتي کردي

1393

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

ارزيابي سطح آفلاتوكسين B1 در اقلام مختلف خوراك دام گاوداري هاي استان خراسان رضوي

1393

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي اثر لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر کاهش آفلاتوکسين M1 در مدل شبيه‌سازي شده معده انسان

1393

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي امکان توليد بستني سين بيوتيک با استفاده از فيبر حاصل از ضايعات چغندرقند و باکتري بيفيدوباکتريوم بيفيدوم BB-12-

1393

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تاثير مدت زمان رسيدگي بر پروفيل اسيدهاي چرب و آمينو اسيد آزاد پنير محلي کردي

1393

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

مطالعه اثرات ضدقارچي اسانس گل بي­مرگ (Helichrysumarenarium L.)  بر رشدکانديدا آلبيکنز و ساکارومايسز سرويسيه

1393

 1.  

فرآوری مواد غذایی

ارزيابي تأثير بتافروکتان استخراج شده از ريشه شنگ بر رشد بيفيدوباکتريوم بيفيدوم و اشرشياکلي در شرايط آزمايشگاهي

1392

 1.  

فرآوري مواد غذايي

ارزيابي تنوع فراکسيون هاي نيتروژني و خصوصيات عملکردي ايزوله پروتئين نخود

1392

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي اثر پيش تيمار تركيبي اسمز-فراصوت روي خشك شدن ورقه‌هاي كيوي

1392

 1.  

فرآوری مواد غذایی

بررسي امكان توليد فيلم خوراكي ضد ميكروبي بر پايه كازئينات سديم و اسانس آويشن شيرازي

1392

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بهينه سازي شرايط استخراج کورکومين از ريزوم گياه زردچوبه (Curcuma longa) به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ

1392

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تاثير افزودن اينولين و فرايند ريزپوشاني بر ميزان زنده ماني باكتري لاكتوباسيلوس كازئي در طول دوره نگهداري ماست بستني

1392

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تاثير افزودن اينولين و فرآيند ريزپوشاني بر ميزان زنده ماني باکتري لاکتوباسيلوس کازئي در طول دوره نگهداري ماست بستني سين بيوتيک

1392

 1.  

فرآوری مواد غذایی

تاثير امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مكانيكي چغندر قند

1392

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تاثير روش هاي استخراج بر ويژگي هاي عملکردي ايزوله پروتئين نخود

1392

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

حذف بيولوژيکي آفلاتوکسينB1 توسط مخمر ساکارومايسس سرويزيه در خوراک دام

1392

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

مطالعه آلودگي كشمش‌هاي توليدي در استان خراسان رضوي به قارچ‌هاي مولد آفلاتوكسين

1392

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

مقايسه کارايي آنتي اکسيداني کورکومين زردچوبه با آنتي اکسيدان هاي طبيعي و سنتزي در سيستم مدل غذايي (روغن سويا)

1392

 1.  

فرآوري مواد غذايي

ارزيابي بقاء باكتري ريزپوشاني شده لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس(LA-5) در طول دوره نگهداري بستني ماستي سين بايوتيک

1391

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي امکان توليد شيريني رژيمي با استفاده از افزودني‌هاي مجاز به منظور افزايش ويژگي‌هاي کيفي و تغذيه‌اي آن

1391

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بررسي خصوصيات فيزيکي و کيفي فيلم خوراکي بر پايه ايزوله پروتئين نخود

1391

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بهينه سازي استخراج اينولين از ريشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ

1391

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تاثير شرايط شبيه سازي شده معده و روده بر زنده ماني باكتري پروبيوتيك ريزپوشاني شده لاكتوباسيلوس كازئي در بستني ماستي سين بيوتيك

1391

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تاثير نوع رنت، ظروف نگهداري و زمان رسيدن برويژگي هاي ميکروبي و فيزيکوشيميايي پنير محلي کردي

1391

 1.  

فرآوري مواد غذايي

اثر جايگزيني عسل خرما و گوار بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و رئولوژيكي دسر بستني ماستي کم چرب پرتقالي

1390

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

ارزيابي فعاليت ضد ميکروبي و قدرت رنگي کورکومين در ماکاروني

1390

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

ارزيابي منابع آلودگي ميکروبي موثر بر بادکردگي دوغ ايراني در طول فرآيند توليد

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بررسي اثر پيش تيمار فراصوت روي خشک شدن ورقه‌هاي کيوي

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بررسي اثر صمغ دانه قدومه شيرازي بر خواص رئولوژيکي خمير و کيفيت نان حاصل از آرد گندم

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بهينه‌سازي استخراج اينولين از ريشه بابا آدم به کمک روش سطح پاسخ

1390

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

تاثير ميکروکريستالين سلولز به عنوان جايگزين چربي بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، بافتي و حسي همبرگر كم چرب

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تاثيراينولين و فرايند ريزپوشاني بر ويژگي بافت‌سنجي ماست منجمد حاوي باكتري پروبيوتيك آزاد و ريزپوشاني شده

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

فرآوري توليد و تخليص اينولين از گياه شنگ بر پايه استخراج با امواج فراصوت

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

کارايي روش رويه سطح پاسخ در بهينه سازي شرايط استخراج اينولين از گياه شنگ

1390

 1.  

فرآوري مواد غذايي

ارزيابي خواص مکانيکي و ويژگي‌هاي نوري فيلم خوراکي بر پايه ايزوله پروتئين نخود حاوي اسانس آويشن

1389

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

ارزيابي ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و حسي آبليمو بسته‌بندي شده در ظروف PET

1389

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي اثر تخمير لاکتيکي (خمير ترش) بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، عطر، طعم و بياتي نان نيمه‌حجيم (باگت)

1389

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره آويشن باغي (تيموس ولگاريس) بر سالمونلا انتريتيديس PT4 در سس مايونز

1389

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بررسي کارآيي امواج فراصوت در استخراج اينولين از غده سيب‌زميني‌ترشي و بهينه‌يابي شرايط استخراج به روش سطح پاسخ

1389

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي مقاومت حرارتي و کارايي مخلوط‌هاي روغن پالم‌اولئين و کلزا در سرخ‌کردن چيپس سيب‌زميني

1389

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بهينه سازي استخراج اينولين از غده ي سيب‌زميني‌ترشي به کمک روش سطح پاسخ

1389

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

تاثير نوع بسته‌بندي و دماي نگهداري بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و حسي آب‌ليمو

1389

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي تاثير بسته بندي بر ميزان تجمع آهن، قلع و سرب در كمپوت گيلاس (رقم گيلاس سياه مشهد) طي شرايط نگهداري

1388

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي تاثير بسته بندي و شرايط نگهداري بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و ارگانولپتيك كمپوت گيلاس در نوعي کيسه چند لايه انعطاف پذير

1388

 1.  

افزودني‌هاي غذايي

بررسي تاثير نوع بسته بندي و شرايط نگهداري بر پايداري رنگ كمپوت گيلاس

1388

 1.  

فرآوري مواد غذايي

تعيين پارامترهاي رسيدگي هلو با استفاده از امواج فراصوت

1388

 1.  

فرآوري مواد غذايي

مقايسه خواص آنتي اکسيداني و ضد راديکالي عصاره متانلي سبزي هاي برگي خوراکي

1387

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

بررسي پتانسيل آلودگي به قارچ مولد آفلاتوكسين در انواع كشمش

1391

 1.  

افزودني­هاي غذايي

بهينه­سازي فرمولاسيون شيريني بدون شکر با استفاده از افزودني­هاي مجاز به منظور ارتقاء ويژگي­هاي کيفي وتغذيه­اي آن

1392

 1.  

فرآوري مواد غذايي

بهينه سازي استخراج ايزوله پروتئين نخود با استفاده از طرح مرکب مرکزي چرخش پذير

1391

 1.  

افزودني­هاي غذايي

بهينه سازي استخراج ترکيبات فنوليک از گياه پونه گاوي)  Flomidoschema parviflora ) با استفاده از دستگاه اولتراسوند

1391

 1.  

کيفيت و ايمني مواد غذايي

تاثير تيمار حرارتي در توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه جهت كاهش M1 آفلاتوكسين در ماست

1396

 1.  

افزودني­هاي غذايي

مقايسه کارايي آنتي اکسيداني کورکومين با آنتي اکسيدان هاي طبيعي و سنتزي در سيستم مدل غذايي (روغن سويا)

1390

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد