شرح حال علمی مهندس فرشته حسینی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: فرشته حسینی                            تاریخ تولد: 1/6/1355    
پست الکترونیک:fereshtehosseini@yahoo.com

الف: سوابق تحصیلی
دوره کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی علوم و صنایع غذایی
محل تحصیل: دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد.
سال ورود: مهر1374 سال فراغت از تحصیل: آبان 1378

دوره کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی علوم و صنایع غذایی
محل تحصیل: دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد.
سال ورود: مهر 1383 سال فراغت از تحصیل: دیماه 1385
معدل کل دوره کارشناسی ارشد: 06/18 (حائز رتبه سوم)

دوره دکتری
رشته تحصیلی: مهندسی علوم و صنایع غذایی، گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
محل تحصیل: دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد.
سال ورود: مهر 1387 (حائز رتبه دوم گرایش در آزمون دکتری)
سال فراغت از تحصیل: 1393

ب: سوابق کاری
1-كارشناس تضمین كیفیت شاداب خراسان به مدت 5/2 سال، از مهر 80 الی خرداد 83
2- عضو گروه پژوهشی افزودنیهای غذایی، پژوهشكده علوم و فناوری جهاد دانشگاهی مشهد، از خرداد 1387تاتیرماه 1388
3- عضو هیئت علمی گروه پژوهشی افزودنیهای غذایی، پژوهشكده علوم و فناوری جهاد دانشگاهی مشهد، از تیرماه 1388 تاکنون
4- مدیرگروه پژوهشی افزودنیهای غذایی، پژوهشكده علوم و فناوری جهاد دانشگاهی مشهد، از خردادماه 1391 تاکنون

ج: سوابق پژوهشی
- طرح ها و پروژه های پژوهشی
1. ارزیابی تولید چیپس سیب زمینی، شركت شاداب خراسان، 1380. (همکار)
2. بررسی تولید انواع سس های غذایی، ‌‌‌شركت شاداب خراسان، 1380.( مجری)
3. تهیه فرمولاسیون و نمونه سازی انواع محصولات كنسروی گوشتی و غیر گوشتی. شركت شاداب خراسان،1381. ( همکار )
4. شناسایی انواع بسته بندی مورد استفاده در صنعت كمپوت و كنسرو، شركت شاداب خراسان، 1381. (همکار)
5. تحقیقات بازار، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نظر فروشندگان در رابطه با سیستم توزیع و فروش، شركت شاداب خراسان،1382.( همکار)
6. بررسی فنی اقتصادی تولید بسته های Retortable Pouch ، مركز تحقیقات بسته بندی مواد غذایی1385-1384. (مجری)
7. بررسی امكان استفاده از پاكت های انعطاف پذیر جهت بسته بندی مواد غذایی در مقایسه با قوطی TP، دانشگاه فردوسی مشهد 1385 (مجری-پایان نامه کارشناسی ارشد)
8. بررسی فنی اقتصادی احداث آزمایشگاه آكرودیته بسته بندی. مركز تحقیقات بسته بندی مواد غذایی 1386.
( مجری)
9. بررسی استفاده از ظروف PET در بسته بندی آبلیمو. مركز تحقیقات بسته بندی مواد غذایی 1387. (همکار)
10. بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به کمک روش سطح پاسخ (RSM)، توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1388. (همکار)
11. بررسی امکان تولید همبرگر ر‍ژیمی (کم چرب) با استفاده از جایگزین چربی. کارفرمایی. جهاد دانشگاهی مشهد 1387. (مجری)
12. بهینه سازی فرمولاسیون سوسیس کوکتل. کارفرمایی. جهاد دانشگاهی مشهد 1388. (مجری)
13. مطالعه ویژگیها، کاربردها و نحوه تولید رنگ های طبیعی در صنایع غذایی . جهاد دانشگاهی مشهد89 - 1388. (مجری)
14. بررسی قدرت رنگی و ضد میکروبی کورکومین در مقایسه با رنگ های متداول در سیستم مدل غذایی: ماکارونی. جهاد دانشگاهی مشهد 89 - 1388. (مجری)
15. ارزیابی قدرت رنگ دهی و آنتی اکسیدانی کورکومین زردچوبه در سیستم مدل غذایی: روغن خوراکی. جهاد دانشگاهی مشهد1389 (مجری) .
16. بهینه‌سازی الگوی تغذیه‌ای و عملکرد قایقرانان حرفه‌ای با استفاده از رژیم غذایی و مکمل‌های ورزشی مناسب. دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. 1389.(همکار)
17. بهینه‌سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از امواج فراصوت و مقایسه آن با روش کلاسیک (ماسراسیون).دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. 90 - 1389.(همکار)
18. بررسی امکان استفاده از برخی منابع طبیعی و ضایعات صنایع تبدیلی مواد غذایی در استحصال پیگمان های طبیعی. جهاد دانشگاهی مشهد1389 (همکار) .
19. بررسی پایداری و خصوصیات کورکومین ریزپوشانی‌شده توسط بیوپلیمر با تکنیک میکروانکپسولاسیون. جهاد دانشگاهی مشهد90-1389 (همکار) .
20. استخراج و ارزیابی ویژگی های کیفی پیگمان های بیکسین و نوربیکسین دانه آناتو با کمک تکنیک های کروماتوگرافی. جهاد دانشگاهی مشهد1390 (مجری)
21. انجام مطالعات نیازسنجی و طراحی مفهومی پایلوت تحقیقاتی انواع اسپردهای لبنی و غیرلبنی در بسته بندی های مقاوم عملیاتی با ماندگاری بالا. پارک علم و فناوری خراسان رضوی- وزارت دفاع . 1391. (همکار)
22. بهینه‌سازی شرایط استخراج آنتوسیانین از Rosell، جهاد دانشگاهی مشهد. 1391 (همکار)
23. تولید بسته بندی فعال ضد میکروبی بر پایه سیستم "سوئیچ بیولوژیک" و بررسی کارایی آن در برابر میکروارگانیسم های منتخب. جهاد دانشگاهی .1391 (مجری)
24. ارزیابی پایداری رنگ های طبیعی کورکومین و بیکسین در سیستم های مدل غذایی . جهاد دانشگاهی مشهد.1392 (مجری)
25. تولید نان فراسودمند کم گلوتن با استفاده از آرد سایر تولیدات کشاورزی . شرکت غله و خدمات بازرگانی. 1392 (مجری)

- مقالات علمی –پژوهشی و ISI

1- Fereshte Hosseini, Mohammad B. Habibi Najafi, Naser Sedaghat & Nafise Vahedi. Comparison of TP can and flexible pouch on physicochemical, microbial and sensory properties of mashhad blackcherry preserves at different storage condition. Journal of Food Processing and Preservation. (2012) .
2- Naeme eshghi, Mohammad Hossein Haddad khodaparast, Fereshte Hosseini (2014). Evaluating the potentioal of natural curcumin for oxidative stability of soybean oil. Natural product research. (2014)

3- فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، ناصر صداقت. بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ كمپوت گیلاس، فصلنامه علمی _ پژوهشی ((علوم و صنایع غذایی ایران))، دانشگاه تربیت مدرس ، دوره 6، شماره 1، بهار 1388.ص 51-45.
4-فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، ناصر صداقت. بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیكوشیمیایی، میكروبی و ارگانولپتیك كمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر. مجله علمی- پژوهشی ((پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران)) دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 4. شماره 1. نیمه اول 1387. ص 10-1.
5-فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، ناصر صداقت. تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن، قلع و سرب در كمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگهداری. مجله علمی _ پژوهشی ((علوم و فنون كشاورزی و منابع طبیعی))، دانشگاه صنعتی اصفهان . سال سیزدهم. شماره 48. تابستان 88.. ص 248-241.
6-ناصر صداقت، فرشته حسینی. ارزیابی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیمو. مجله علمی- پژوهشی ((پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران)) دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 6. شماره 1. بهار 89.. ص 1-8.
7-ناصر صداقت، فرشته حسینی. ارزیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی و حسی آب لیمو در بسته بندی PET، فصلنامه علمی _ پژوهشی ((علوم و صنایع غذایی ایران))، دانشگاه تربیت مدرس. دوره 8. شماره 1. بهار 1390. ص 100-93.
8-فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، مجید هاشمی، شادی بلوریان، فرشته زمان زاده. بررسی اثرات ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی. مجله علمی- پژوهشی ((پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران)) دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 7. شماره 1. سال 1390. ص 41-33.
9-الناز میلانی، غلامعلی گلی موحد، فرشته حسینی.کارایی روش رویه سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از گیاه شنگ. پژوهش های صنایع غذایی ایران- دانشگاه تبریز. جلد 21. شماره 1. بهار 1390. ص 35-44.
10-الناز میلانی، فرشته حسینی، الهام زائر زاده، غلامعلی گلی موحد، امیر توکلی. بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از ریشه بابا آدم به کمک روش سطح پاسخ (RSM). فصلنامه گیاهان دارویی- پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی. سال یازدهم.شماره 8. زمستان 90. ص 158-149.
11-فرشته حسینی، الناز میلانی، شادی بلوریان. تاثیر میکروکریستالین سلولز به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی همبرگر کم چرب، فصلنامه علمی _ پژوهشی ((پژوهش های صنایع غذایی))، دانشگاه تبریز. جلد 21. شماره 3. پاییز 1390. ص 378-371.
12-بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه بابا آدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ. فصلنامه گیاهان دارویی- پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی. زمستان 91.
13-مقایسه کارایی آنتی اکسیدانی کورکومین با آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی در سیستم مدل غذایی (روغن سویا). فصلنامه علمی _ پژوهشی ((علوم و صنایع غذایی ایران))، دانشگاه تربیت مدرس.
14-فرشته حسینی، عبدالرسول ارومیه ای، محمد باقر حبیبی نجفی. تولید فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آنها. فصلنامه علمی _ پژوهشی ((پژوهش های صنایع غذایی))، دانشگاه تبریز.
15-الناز میلانی، رسول کدخدایی، فرشته حسینی و غلامعلی گلی موحد. فرآوری تولید و تخلیص اینولین از گیاه شنگ بر پایه استخراج با امواج فراصوت. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 6(2)، بهار 1390- ویژه نامه نخستین کنگره ملی پری بیوتیک و پروبیوتیک ایران.
16-محمود یلمه، محمدباقر حبیبی نجفی، رضا فرهوش، فرشته حسینی. ارزیابی اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر روی چند باکتری بیماری¬زا.(1393)
17-محمود یلمه، محمدباقر حبیبی نجفی، رضا فرهوش، فرشته حسینی. ارزیابی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر سالمونلا انتریتیدیس موجود در سس مایونز. مجله علوم غذایی و تغذیه. (1393)
18-محمود یلمه، محمدباقر حبیبی نجفی، رضا فرهوش، فرشته حسینی. کاربرد تکنیک سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت. فصلنامه علمی _ پژوهشی ((علوم و صنایع غذایی ایران))، دانشگاه تربیت مدرس. (1393)

- مقالات چاپ شده در سایر مجلات
1- الناز میلانی، فرشته حسینی و محمدحسین خداد خداپرست (آذر1384)، بازیافت فسفر از پساب های صنایع غذایی جهت تولید کود کشاورزی. نشریه خوشه.
2- فرشته حسینی- ناصر صداقت (مهر 1386) ، پلی هیدروكسی آلكانوآت ها، جایگزین های قابل تجزیه بیولوژیكی برای پلاستیك ها).نشریه خوشه (صنایع غذایی و بسته بندی) 72-67.
3- فرشته حسینی- ناصر صداقت (خرداد 1387)، بررسی ایمنی ظروف PET ،نشریه خوشه (صنایع غذایی و بسته بندی) ماهنامه خوشه سال پنجم، شماره(84) 49.
4- محمد باقر حبیبی نجفی- فرشته حسینی. (1386). تولید بیوانرژی و مواد شیمیایی از پساب های صنعتی و کشاورزی با استفاده از بیوتکنولوژی. نشریه تحقیقات پیشرفته. شماره 5. 21-26.
مقالات ارائه شده در همایش ها و کنگره های خارجی و بین المللی

1-Effect of microcristallin cellulose as a fat replacer on textural and sensory properties of low fat hamburger. F. Hosseini. E.millani. Sh. Bolourian. food rheology and structure , Zurich . Swithzerland. 2009. (poster)

2-Supercritical CO2 as a valuable method for bane oil extraction. F. Hosseini, E.Milani, S. Bolourian. 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. Kuching,Saravak. Malaysia.2009.
(Poster)

3- Application of ultrasonic technique for optimization of inulin extraction conditions from Burdock Root (Arctium Lappa) Elnaz. Milani, F. Shahidi, F.Hosseini & Q. Ali. Golimovahhed. 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. Kuching,Saravak. Malaysia.2009. (Poster)

4-Characteristics and applications of wild pistacia (Bane) as a novel oil resource. F. Hosseini, E.Milani, S. Bolourian. 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. Kuching,Saravak. Malaysia.2009.(Poster)

5-Optimize conventional extraction of inulin from Burdock Root (Arctium Lappa) by Response surface methodology (RSM), Elnaz. Milani, F. Hosseini & Q. Ali. Golimovahhed. 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. Kuching,Saravak. Malaysia.2009. (Poster).

6-Evaluation of chemical characteristics and nutritional value of date seed, S. Bolourian. M. Afshary. F. Hosseini, M.Karimi. 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. Kuching,Saravak. Malaysia.2009. (Poster).

7-Optimization of the sugar free cookies formulation with permitted additives in order to increase the quality and nutrition properties. Shadi Bolourian, Fereshte Hosseini, Majid Afshary. New challenges in food preservation. EFFOST.budapest, hungary. 2009. (Poster)

8- Application of Response surface methodology for optimization of inulin extraction from salsify plant. The 10 th nternational Hydrocolloids conference. June . 2010. China. (Poster)

9-Optimization of the ultrasonically assisted extraction of inulin from salsify plant. The 10 th nternational Hydrocolloids conference. June . 2010. China. (Oral)

10- Metal contamination of blackcherry preserveifferent packaging material. The 13 th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1 st International Regional Chemical and Petroleum Engineering Conference. Iran. Kermanshah. 2010. (Oral)
11.Optimization of the ultrasonically assisted extraction of curcumin from (Curcuma longa L.)
5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

12. Application of response surface method for optimization of curcumin extraction of Curcuma longa L. 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

13.Antioxidant properties of curcumin from curcuma longa L. in food model
system: Soybean oil. 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

14. Optimization of the ultrasonically assisted extraction of curcumin from (Curcuma Longa L.) 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

15. Improvement of colorimetric properties of macaroni using curcumin natural color. 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (oral)

16. Evaluation of antibacterial effects of annatto dye on Salmonella Enteritidis and Escherichia Coli in food model system: mayonnaise. 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

17. Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) of annatto dye using response surface methodology. 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

18.Antimicrobial effects of Annatto dye against pathogenic Bacteria. 5th Global summit on medicinal & Aromatic plants. Malasia. (poster)

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنگره های داخلی
1. تولید بیو انرژی و مواد شیمیایی از پساب های صنعتی و کشاورزی. چهارمین کنفرانس سراسری علمی-پژوهشی کشاورزی ( دانشگاه فردوسی مشهد 1384). (سخنرانی)
2. یافته های نوین در انهدام دیواره سلولی. چهارمین کنفرانس سراسری علمی-پژوهشی کشاورزی ( دانشگاه فردوسی مشهد 1384). (پوستر)
3. کاربرد مهندسی ژنتیک در بهبود ارزش تغذیه ای موادغذایی گیاهی( بیوستز فروکتان در گیاهان تراریخته). چهارمین کنفرانس سراسری علمی-پژوهشی کشاورزی ( دانشگاه فردوسی مشهد 1384). (پوستر)
4.
- Biofortification of folate in plants & dairy products by Genetic Engineering
چهارمین کنفرانس سراسری علمی-پژوهشی کشاورزی ( دانشگاه فردوسی مشهد 1384). (سخنرانی)

5. روش های نوین بازیافت فسفر از پساب و استفاده مجدد آن جهت تولید کود. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران (1385)، گرگان. (پوستر)
6. بازیافت وتبدیل بهینه ضایعات محصولات کشاورزی به موادی ارزشمند با کارایی بالا. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران (1385)، گرگان. (پوستر)
7. كاربردها و ویژگیهای پربایوتیك اینولین در سلامتی و تغذیه. دومین همایش ملی صنایع غذایی ایران (1385)، اصفهان. (پوستر)
8. بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات كمیاب در كمپوت گیلاس . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران (آبان- 1386)، ارومیه. (پوستر)
9. بررسی امکان استفاده از تکنولوژی سیال فوق بحرانی جهت جداسازی ترکیبات موجود در روغن پسته وحشی (بنه) . اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته (13-14 آذرماه 86- مشهد) (پوستر)
10.فرشته حسینی، هما بقایی، شادی بلوریان. نمک های رژیمی کم سدیم یا فاقد سدیم، افزودنی نوین جهت ارتقاء سطح سلامت عمومی. اولین همایش ملی نمک-سمنان. مهرماه 1387.( سخنرانی).
11. شادی بلوریان، مجید افشاری، فرشته حسینی. غنی سازی مضاعف نمک با استفاده از میکروکپسولاسیون ریز مغذی ها. اولین همایش ملی نمک-سمنان. مهرماه 1387. ( سخنرانی).
12. فرشته حسینی، شادی بلوریان. بررسی امکان استفاده از گیاه زرشک به عنوان افزودنی ضد میکروبی. اولین همایش ملی زعفران و زرشک-قائنات. مهرماه 1387.(پوستر)
13. شادی بلوریان، مجید افشاری، فرشته حسینی. بررسی امکان تهیه ریزکپسول از رنگدانه زرشک به کمک روش خشک کردن پاششی. اولین همایش ملی زعفران و زرشک-قائنات. مهرماه 1387. (پوستر)
14. الناز میلانی، غلامعلی گلی موحد و فرشته حسینی. کارآیی امواج فراصوت در بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم. همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران- 1388- تهران. ( سخنرانی).
15. الناز میلانی، شهرزاد وطن خواه، غلامعلی گلی موحد، فرشته حسینی،گلاره موسوی نژاد . استخراج اینولین از غده ی سیب زمینی ترشی. همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران- 1388- تهران. (پوستر)
16. شادی بلوریان، مجید افشاری، فرشته حسینی. بررسی امکان تهیه ریز کپسول از پیگمان زعفران به روش خشک کردن پاششی. همایش ملی زعفران هم دارو، هم غذا. 1388. گناباد. (سخنرانی).
17. فرشته حسینی، شادی بلوریان. بررسی امکان استفاده از ضایعات گل زعفران به عنوان افزودنی غذایی. همایش ملی زعفران هم دارو، هم غذا. 1388. گناباد. (پوستر).
18. فرشته حسینی، الناز میلانی، شادی بلوریان. ارزیابی تغییرات شیمیایی و رئولوژیکی همبرگر کم‌چرب حاوی میکروکریستالین سلولز. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- 1389- تهران (سخنرانی).
19. فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، مجید هاشمی، شادی بلوریان، فرشته زمان زاده. ارزیابی کارایی کورکومین در اصلاح ویژگی‌های کالریمتریک ماکارونی. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- 1389- تهران (پوستر).
20. ناصر صداقت، فرشته حسینی. ارزیابی پایداری و تغییرات فیزیکوشیمیایی آبلیمو در ظروف بسته‌بندی مختلف. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- 1389- تهران (پوستر).
21. بهینه‌سازی استخراج اینولین از گیاه شنگ به کمک امواج فراصوت. نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران- 1389- تهران(پوستر).
22. فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، مجید هاشمی، شادی بلوریان. تاثیر کورکومین به عنوان نوعی افزودنی سلامتی زا بر کیفیت میکروبی . نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 1390- گرگان. (پوستر).
23. فرشته حسینی، نعیمه عشقی، شادی بلوریان، محمد حسین حداد خداپرست. ویژگی های آنتی اکسیدانی کورکومین و قابلیت جایگزینی آن با انواع آنتی اکسیدان های سنتزی در صنعت غذا. نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 1390- گرگان. (پوستر).
24. سحر السادات صلواتی، علی محمدی‌ثانی، مسعود نجف‌نجفی، شادی بلوریان، فرشته حسینی، ایدا کمکار. بررسی اثر pH بر پایداری اسیدی کورکومین ریزپوشانی شده. نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی. 1390- گرگان. (پوستر).
25. فرشته حسینی، محمد باقر حبیبی نجفی، مجید هاشمی، شادی بلوریان، فرشته زمان زاده. بررسی تاثیر شرایط نگهداری بر تغییرات رنگ ماکارونی با استفاده از سیستم هانترلب . بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. تهران. دانشگاه صنعتی شریف. 1390 (پوستر).
26. نعیمه عشقی، فرشته حسینی، محمد حسین حداد خداپرست، شادی بلوریان. کاربرد تکنیک پردازش تصویر در ارزیابی ویژگی های رنگی روغن سویای حاوی کورکومین. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. تهران. دانشگاه صنعتی شریف. 1390 (پوستر).
27. آیدا کمکار، شادی بلوریان، علی محمدی‌ثانی، مسعود نجف‌نجفی، فرشته حسینی سحر السادات صلواتی . 1390. بهینه‌سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از تکنیک رویه سطح پاسخ (RSM). بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران.
28. سحر السادات صلواتی، علی محمدی‌ثانی، مسعود نجف‌نجفی، شادی بلوریان، فرشته حسینی، ایدا کمکار. بررسی پایداری و خصوصیات کورکومین ریزپوشانی‌شده توسط کنستانتره پروتئین آب‌پنیر با روش خشک‌کردن پاششی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، تهران.
29. سحر السادات صلواتی، علی محمدی‌ثانی، مسعود نجف‌نجفی، شادی بلوریان، فرشته حسینی، ایدا کمکار. 1390. بررسی پایداری اسیدی میکروکپسول‌های کورکومین ریزپوشانی‌شده به روش خشک‌کردن پاششی. نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، گرگان.
30. آیدا کمکار، شادی بلوریان، علی محمدی‌ثانی، مسعود نجف‌نجفی، فرشته حسینی سحر السادات صلواتی . 1390. تولید پودر رنگدانه کورکومین از ریزوم گیاه کورکوما لانگا. همایش ملی صنایع غذایی (فن‌اوری‌های نوین، کنترل کیفیت و بسته‌بندی مواد غذایی) ، قوچان.(پوستر).
31. سحر السادات صلواتی، علی محمدی‌ثانی، مسعود نجف‌نجفی، شادی بلوریان، فرشته حسینی، ایدا کمکار. 1390. تاثیر غلظت و میزان پروتئین WPC بر خصوصیات کورکومین ریزپوشانی‌شده به روش خشک‌کردن پاششی. همایش ملی صنایع غذایی (فن‌اوری‌های نوین، کنترل کیفیت و بسته‌بندی مواد غذایی) ، قوچان.(سخنرانی)
32.فرشته حسینی. عبدالرسول ارومیه ای. محمد باقر حبیبی نجفی. 1390. بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی تولید شده از نشاسته اکسید شده ذرت همایش ملی صنایع غذایی (فن‌اوری‌های نوین، کنترل کیفیت و بسته‌بندی مواد غذایی) ، قوچان.(سخنرانی)
33. الناز میلانی، رسول کدخدایی، فرشته حسینی و غلامعلی گلی موحد. 1390. فرآوری تولید و تخلیص اینولین از گیاه شنگ بر پایه استخراج با امواج فراصوت. نخستین کنگره ملی پری بیوتیک و پروبیوتیک ایران. تهران. (پوستر)
34. بهینه سازی فرمولاسیون سوسیس کوکتل با هدف کاهش محتوی چربی و تولید محصول رژیمی و سالم. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.1391.(پوستر).
35. استخراج رنگدانه خوراکی طبیعی کورکومین با رویکرد ارتقاء کیفیت و سلامت محصولات غذایی. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.1391.(پوستر).
36. ارتقاء پایداری و زمان ماندگاری کورکومین با استفاده از تکنیک ریزپوشانی. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.1391.(پوستر).
37. ارزیابی تاثیر افزودنی های رنگی طبیعی در کیفیت ماکارونی طی شرایط نگهداری. همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا.1391.(پوستر).
38. بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. شیراز . (پوستر)
39. تولید فیلم خوراکی زیست تخریب پذیر از کتیرا و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون. بهمن 1392.مشهد. (سخنرانی)
40. بررسی امکان تولید رنگدانه های طبیعی بیکسین و نوربیکسین از دانه آناتو. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. شیراز. (پوستر)
41. روش های شناسایی و ردیابی فراورده های غذایی تراریخته با رویکرد ایمنی در بیوتکنولوژی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. شیراز . (پوستر)
42. ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نیجر جدا شده از رب گوجه فرنگی. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون. بهمن 1392. مشهد. (پوستر)
43. بررسی ویژگی های کروسین ریز پوشانی شده با پوشش مالتودکسترین به کمک تکنیک خشک کردن پاششی. دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. (پوستر)
44. بررسی ویژگی های کروسین ریز پوشانی شده با پوشش ژلاتین به کمک تکنیک خشک کردن پاششی. دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. (سخنرانی)

د: دوره ها و کارگاههای آموزشی
1- دوره آموزشی مستندسازی ISO9000:2000 فروردین ماه 1381-شركت طلایه گستران كیفیت
2- دوره آموزشی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی،آنالیز خطرات و مستندسازی (HACCP)- مرداد ماه 1381- شركت شاداب خراسان.
3- کارگاه فناوری های نوین غیر حرارتی در صنایع غذایی .جهاددانشگاهی مشهد 1387
4- کارگاه تدوین شبکه برنامه علمی. جهاددانشگاهی مشهد 1387
5- کارگاه گزارش نویسی و مقاله نویسی در علوم کشاورزی. جهاددانشگاهی مشهد 1387
6- دوره آموزشی نانوبیوتکنولو‍ژی کاربردی در صنعت غذا. شهرک فناوری، مشهد 1387
7- کارگاه آموزشی تشخیص کمیت میکروارگانیسم ها بر اساس PCR رقابتی. دانشگاه فردوسی مشهد 1387.
8- کارگاه آموزشی آشنایی با کاربردهای طرح مربع مرکزی و متدولوژی رویه سطح پاسخ. جهاددانشگاهی مشهد 1388
9- کارگاه آموزش ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه. دانشگاه فردوسی مشهد 1389.
10- آموزش نرم افزار اندنوت و شیوه رفرنس نویسی به سبک های مختلف. 1390
11- هفتمین کارگاه آموزش ایمنی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه.1390
12- شرکت در کارگاه "پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی، دارویی، بهداشتی"1391.
13- شرکت در کارگاه molecular aspects of the methabolic syndrome"".1391.
14. شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع Endnote. 1392.
15- شرکت در کارگاه " آشنایی با افزودنی های غذایی". 1393
16. شرکت در کارگاه " رئولوژی و بافت سنجی در صنایع غذایی". 1393
ح: تقدیرنامه و جوایز علمی، اجرایی
1-تقدیرنامه مركز تحقیقات بسته بندی به سبب انجام پروژه های تحقیقاتی كاربردی و همكاری با مركز پژوهشی بسته بندی مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد(1386).
2- رتبه اول طرح پژوهشی " بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی" در گروه کشاورزی و منابع طبیعی. هشتمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی. (همکار)1390.
3- جهادگر نمونه جهاد دانشگاهی مشهد. 1389
4- جهادگر نمونه جهاد دانشگاهی مشهد. 1391
5- جهادگر برگزیده جهاد دانشگاهی. 1391
6-مجری طرح برگزیده چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در خراسان رضوی.1392.
خ: ثبت اختراع
1- تولید کورکومین از ریزوم زردچوبه. شادی بلوریان، آیدا کامکار. فرشته حسینی. 1390
2- تولید فراورده های گوشتی کم چرب و رژیمی با استفاده از میکروکریستالین سلولز. فرشته حسینی، الناز میلانی، شادی بلوریان. 1390.
3- استخراج و معرفی آنتی اکسیدان طبیعی کورکومین برای کاربرد در صنایع روغن خوراکی. فرشته حسینی، نعیمه عشقی، شادی بلوریان. 1390.

و: سوابق آموزشی
تدریس واحد سردخانه و انبار، نیمسال اول 1388- موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی- مشهد.
ه: مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
- ارزیابی قدرت رنگ دهی و فعالیت آنتی اکسیدانی کورکومین زردچوبه در روغن سویا. دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار. 1389.
- بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه آناتو و بررسی اثر ضد میکروبی آن در شرایط in vitro و در سس مایونز. دانشگاه فردوسی مشهد. 1392.
- ارزیابی پایداری میکروانکپسول رنگدانه زعفران در سیستم مدل غذایی(نبات). دانشگاه آزاد سبزوار. 1392.
- استفاده از نانوذرات آنتی باکتریال اکسید روی در تولید فیلم های ضد میکروبی. دانشگاه آزاد شاهرود. 1392.
- تولید فیلم پلاستیکی زیست تخریب از پلی وینیل الکل و نشاسته و بررسی ویژگی های کاربردی آن. واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 1392.
- بهینه سازی فرمولاسیون آبنبات(بن بن) با استفاده ازمالتودکسترین وشیرین کننده های طبیعی با بکارگیری تکنیک mixture. دانشگاه آزاد سبزوار. 1392.
ی: ارزیابی مقالات علمی و شرکت در پانل های تخصصی
-مقاله همایشی. همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. استفاده از اینولین برای بهبود خصوصیات حسی و بافتی فراورده های لبنی.
- مقاله همایشی. همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. تولید و استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی فنولیک با استفاده از تخمیر در حالت جامد.
- مقاله همایشی. همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. گیاه وتیور، جمع کننده فلزات سنگین شیرابه پسماند شهری.
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در آب سیب در طول نگهداری در دمای محیط
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. تنظیم کنترل زهرابه آفلاتوکسین در رقم پسته اکبری در انواع لفاف بسته بندی در شرایط نگهداری مختلف به منظور صادرات
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. کاربرد تکنیک پردازش تصویر در ارزیابی رنگ پوسته و میزان تخلخل نان بربری مخلوط گندم-سنگینک
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. استفاده از فن آوری پالس نوری به منظور ضد عفونی نمودن مواد غذایی
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. تعیین میزان آلودگی پنیر فراپالایش و ماست به سرب و کادمیوم در استان اصفهان
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ ترب بر پایدارسازی روغن آفتابگردان در شرایط نگهداری.
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. افزایش فعالیت آنتی اکسیدان ها در جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها با استفاده از نانوتکنولوژی.
- مقاله همایشی. دومین همایش ملی صنایع غذایی-قوچان. بکارگیری تکنیک جهش و انتخاب برای افزایش تولید آنزیم رنت در رایزوموکور مهی با استفاده از .UV
- مقاله علمی – پژوهشی" بررسی ویژگی¬های ضدمیکروبی (علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس) و خواص فیزیکی نانوبیوکامپوزیت فعال برپایه نانونقره- مونت موریلنیت- نشاسته ". مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.
- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی صنایع غذایی- قوچان. 1391.
- عضو پانل تخصصی دومین همایش ملی صنایع غذایی- قوچان. 1392.
-عضو کمیته داوری اولین همایش ملی مکانیزاسیون و بیوسیستم. مشهد. 1392
- عضو کمیته علمی و اجرایی اولین همایش ملی میان وعده های غذایی. 1393

- شرکت در طراحی و راه اندازی پایلوت های نیمه صنعتی
راه اندازی اولین مرکز تحقیقاتی و نیمه صنعتی افزودنی های غذایی. پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی. (مجری). 1389-1393

 

 

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved