ساخت سنسور پلیمری حساس به یون سرب (II ) به منظور کاربرد آن در اندازه گیری سرب در شیر خام
در سال های اخیر با طراحی نانو حسگرهای زیستی (Nanobiosensor ) حساسیت روش های مورد اندازه گیری افزایش چشمگیری پیدا کرده است. این روش ها می توانند علاوه بر کمک به امر پژوهش در ناشناخته های علوم زیستی و پزشکی و نیز مکانیسم برخی بیماری ها و اختلالات، در امر تشخیص و درمان بیماری ها و عوارض آنها و شناسایی علل و زمینه های به وجود آورنده آنها و نیز در سایر علوم مرتبط نظیر  صنایع غذایی، داروسازی، سامانه های پیشرفته دارورسانی و شناسایی داروهای جدید و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آنها فعالیت نماید.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved