پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

اعضا پژوهشکده

دوشنبه ، 23 ارديبهشت 1398

اعضا

مصطفی پوراکبر- مسئول هماهنگی

 دکتر فرشته حسینی- معاون آموزشی پژوهشی

دکتر حمیدرضا بیدخوری( سرپرست پژوهشکده)

                                             دکتر فرشته حسینی

                                        پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                                                    رزومه

دکتر حسین ثابت سروستانی

پژوهشگر

رزومه

             دکتر حامد حسینی

                  پژوهشگر

                   رزومه

                 دکتر شادی بلوریان

            مدیرگروه(عضو هیات علمی)

                       رزومه

                                                    گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

              مهندس المیرا حقیقی
                 کارشناس گروه

                دکتر مجید هاشمی

           پژوهشگر(عضو هیات علمی)                      

                        رزومه

                  دکتر الناز میلانی

            پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                       رزومه

        دکتر شهرام بیرقی طوسی

       پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                رزومه

              مهندس غلامعلی گلی موحد

            مدیرگروه(عضو هیات علمی)

                         رزومه

                                               گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی  مواد غذایی

                                                                دکتر بهاره صحرائیان

                                                                    پژوهشگر

                                                                       رزومه


 

                دکتر زهرا نظری

                    پژوهشگر

                     رزومه

              دکتر معصومه مهربان

            پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                      رزومه

                     دکتر فخری شهیدی

                            مدیرگروه

                           رزومه

 

آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی پژوهشکده

 

 

 

 

  مهندس شقایق هنگوال - کارشناس مسئول آزمایشگاه