شرح حال علمی دکتر شهرام بیرقی طوسی

نام و نام خانوادگی: شهرام بیرقی طوسی
تولد: 1354، مشهد مقدس
آدرس محل کار: مشهد مقدس، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی، ص‌پ 1376-91775
تلفن: 31997433-051    دورنگار: 38841365-051  

سابقه تحصيلي:
دكتراي تخصصي، علوم و صنايع غذايي، گرايش مهندسي صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1397
کارشناسي ارشد، مهندسي علوم و صنايع غذايي، گرايش تبديل مواد، دانشگاه تهران، 1379 (رتبه اول)
کارشناسي، مهندسي علوم و صنايع غذايي، گرايش تبديل مواد، دانشگاه فردوسي مشهد، 1377 (رتبه اول)

سابقه شغلي:
عضو هيات علمي گروه پژوهشي فرآوري مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، از سال 1386، استاديار پژوهش پايه 17
عضو هيات علمي گروه پژوهشي صنايع غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 86-1379

سابقه اجرايي:
عضو هیات مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسومند شاخه شمال شرق (عضو علی البدل)، از سال 1396
عضو شاخه صنايع غذايي و علوم دامی گروه تخصصی کشاورزي و منابع طبیعی دفتر مرکزي جهاددانشگاهي، از سال 1394
عضو کار گروه علمي صنعت لبنيات استان خراسان رضوي، سال 94-1393
عضو شوراي علمي پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، سال 94-1391
عضو دبيرخانه تحول راهبردي جهاددانشگاهي، 92-1391
عضو كميسيون فرعي ارتقاء جهاددانشگاهي خراسان رضوي، 92-1391
عضو شوراي عالي سياست‌گذاري پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي خراسان رضوي، 92-1391
عضو شوراي پژوهشي مركز آموزش علمي-كاربردي جهاددانشگاهي مشهد، 92-1391
مشاور رييس و مدير حوزه رياست جهاددانشگاهي خراسان رضوي، 92-1390
عضو شوراي علمي گروه پژوهشي فرآوري مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، از سال 1388
مدير گروه پژوهشي فرآوري مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 88- 1386
مدير شوراي علمي گروه پژوهشي فرآوري مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 88-1386
مدير گروه پژوهشي صنايع غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 86-1381
مدير شوراي علمي گروه پژوهشي صنايع غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 86-1382
عضو شوراي علمي گروه پژوهشي صنايع غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 82-1380
مدير آزمايشگاه گروه پژوهشي صنايع غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 85-1381
موسس پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 86-1381
سرپرست گروه پژوهشي افزودنيهاي غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 84-1383
موسس گروه پژوهشي افزودنيهاي غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 83-1381
سرپرست گروه پژوهشي كيفيت و ايمني مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 84-1382
موسس گروه پژوهشي كيفيت و ايمني مواد غذايي جهاددانشگاهي مشهد، 82-1381
عضو شوراي راهبردي علوم و فناوري جهاددانشگاهي مشهد، 88-1387
عضو هيات مديره مركز خدمات تخصصي تهيه و توزيع مواد شيميايي و لوازم آزمايشگاهي جهاددانشگاهي مشهد، 85-1383
عضو شاخه تخصصي دامپروري و صنايع غذايي گروه کشاورزي دفتر مرکزي جهاددانشگاهي، 85-1382
عضو هيات موسس انجمن بيوتکنولوژي شاخه خراسان، 1382
عضو کميسيون پژوهش و فناوري شوراي معين جهاددانشگاهي مشهد، 84-1381
دبير شوراي نويسندگان نشريه خبري پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 90-1389
دبير علمي کارگاه آموزشي گزارش نويسي و مقاله نويسي در علوم کشاورزي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1387
دبير كارگاه آموزشي فناوري‌هاي نوين غير حرارتي در صنايع غذايي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1387
دبير علمي كارگاه آموزشي روشهاي پيشرفته آماري در علوم كشاورزي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1386
مسئول برگزاري اولين كارگاه آموزشي روش تحقيق در كشاورزي، جهاددانشگاهي مشهد، 1384
عضو کمیته داوری دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 1397
عضو کمیته علمی و پنل تخصصی دومین همایش ملی فناوری­های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، 1396
عضو کمیته داوری دومین همایش روش­های افزایش ماندگاری فرآورده­های غذایی، انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، 1395
عضو کمیته علمی و پنل تخصصی دومین همایش روش­های افزایش ماندگاری فرآورده­های غذایی، انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، 1395
عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده­های آردی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، 1395
عضو کميته داوري اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 1395
عضو کميته علمي همايش ملي علوم و فناوريهاي نوين در صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي تربت حيدريه، 1393
عضو کميته داوري همايش ملي علوم و فناوريهاي نوين در صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي تربت حيدريه، 1393
عضو کميته داوري سومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي قوچان، 1393
عضو کميته علمي اولين همايش ميان وعده‌هاي غذايي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1393
عضو کميته داوري اولين همايش ميان وعده‌هاي غذايي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1393
داور علمي مقالات هشتمين کنگره ماشين آلات کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1392
داور علمي دومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي قوچان، 1392
دبير روابط بين الملل اولين همايش الكترونيكي بين المللي فرآوري نوين مواد غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد و پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1391
عضو پانل تخصصي مهندسي صنايع غذايي اولين همايش الكترونيكي بين المللي فرآوري نوين مواد غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد و پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1391
عضو کميته علمي اولين همايش الکترونيکي بين‌المللي فرآوري نوين مواد غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد و پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1391
داور علمي پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، دانشگاه فردوسي مشهد، 1387
ارزیاب طرح­های پیشنهادی معاونت  توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای علمی و مشورتی سازمان برنامه و بودجه 1395
ارزیاب تخصصی شرکتهای پارک علم و فناوری البرز، 1395
داور مقالات نشريه پژوهش های صنايع غذايي- دانشگاه تبریز، از سال 1396
داور مقالات نشريه “Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)” از سال 1394
داور مقالات نشريه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي، از سال 1394
داور مقالات نشريه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، از سال 1392
داور مقالات نشريه ماشينهای کشاورزی، از سال 1389
داور مقالات فصلنامه گياهان دارويي جهاددانشگاهي، 86-1385
داور مقالات مجله علوم و صنايع کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، 1384

سابقه پژوهشي:
تاثير فناوری اکستروژن بر ويژگي­هاي فيزيکوشيميايي فراورده­های حجيم حاوي دانه­هاي روغني و مغزها، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1396، مجری (در حال اجرا)
افزایش ماندگاری محصولات اكسترودشده سين‌بايوتيك با استفاده از بسته بندی مناسب، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1394، همکار اصلي (در حال اجرا)
بررسي تاثير متغيرهاي فرايند بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي اسنک حجيم نشاسته ذرت حاوي کنجد، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 95- 1394، مجري
اسنک حجیم بر پایه فراورده جنبی خط تولید باگت حاوی پوشش طعم دهنده، شرکت گندم دشت (کارفرما)، 95-1394، همکار اصلی
تولید نیمه صنعتی اسنک حجیم فراسودمند بر پایه بلغور ذرت، آرد گندم و کنجد، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 1394، همکار اصلی
توليد و ارائه فرمولاسيون نان غني شده (بربري و سنگک) با سبوس گندم اکسترود شده، شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه پنج(کارفرما)، 93-1391، همکار اصلي
بهينه‌سازي توليد پودر قارچ خوراكي صدفي و ارزيابي كيفيت غذايي آن، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 92-1391، مجري مشترک
توليد فراورده‌هاي اکسترود شده حاوي کنجد، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 91-1390، مجري
توليد اسنک اکسترود شده بر پايه مخلوط ذرت و نخود، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 91-1390، همكار اصلي
توليد اسنک از طريق اکستروژن مخلوط ذرت و عدس، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 91-1390، همكار اصلي
مروري بر فناوري اکستروژن و کاربردهاي آن در فراوري مواد غذايي، جهاددانشگاهي مشهد(كارفرما)، 90- 1388، مجري
مجموعه طرح‌هاي کاربرد فراصوت در فرايندهاي مواد غذايي، جهاددانشگاهي مشهد (كارفرما)، 91- 1387، مجري
کاربرد فراصوت در فرايند قندگيري از چغندر قند، 90- 1389
کاربرد فراصوت در فرايند شستشوي ميوه‌جات و سبزيجات، 89- 1388
کاربرد فراصوت در فرايند توليد چيپس سيب زميني، 89- 1387
کاربرد فراصوت در فرايند خشک کردن ميوه‌جات و سبزيجات، 90- 1387
توليد فيلم ضد ميکروبي بر پايه WPI ، جهاددانشگاهي مشهد (كارفرما)، 89-1387، مجري
بررسي اثر جايگزيني شيره خرما، افزودن پايدارکننده و ترکيبات مولد طعم و رنگ بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، رئولوژيکي و حسي ماست منجمد، جهاددانشگاهي (کارفرما)، 87-1386، همکار
توليد آزمايشگاهي كازئين هيدروليزه به روش آنزيمي جهت استفاده در تهيه شير خشك كودك، جهاددانشگاهي و دانشگاه علوم پزشکي تهران (کارفرما)، 88-1384، مجري مشترک (طرح برتر فناوري- استان خراسان رضوي، 1388)
طرح جامع اصلاح، بهبود و توسعه فناوري فرآورده‌هاي لبني (مرحله اول)، وزارت صنايع و معادن (کارفرما)، 84-1383، مجري
مطالعه اثر ضد ميكروبي گياه كاكوتي بر برخي باكتريهاي مولد فساد و بيماريزاي مواد غذايي در محيط كشت و اثر آن بر افزايش زمان ماندگاري محصولات لبني، جهاددانشگاهي (کارفرما)، 84-1383، مشاور
بررسي اثر WPC و كازئين هيدروليز شده بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و حسي ماستهاي تهيه شده با استارتر عمومي و پروبيوتيك، جهاددانشگاهي (کارفرما)، 84-1382، مجري
بررسي آلودگي ميکروبي بستني‌هاي تهيه شده در واحدهاي سنتي و صنعتي و مقايسه آن در دو فصل تابستان و زمستان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (کارفرما)، 84-1382، همکار اصلي
توليد پنير اصلاح شده با آنزيم (طعم پنير)، جهاددانشگاهي مشهد (كارفرما)، 83-1382، مجري
بررسي توليد فرآورده هاي چاي، جهاددانشگاهي مشهد (كارفرما)، 82-1381، مجري
مطالعه و توليد نمونه آزمايشگاهي مايونز سويا، محمد انصاري شكري (كارفرما)، 1381، مجري
مطالعات اوليه فرآورده هاي غذايي سويا، شركت شهد ميوه خراسان (كارفرما)، 1380، همكار اصلي
طرح ملي بهينه سازي ساختار زنجيره توليد رب و فرآورده هاي حاصل از گوجه فرنگي،  رياست جمهوري- شوراي پژوهشهاي علمي کشور (کارفرما)، 79-1377، همكار اصلي
توليد اسيد لاكتيك از ضايعات كارخانجات آرد، اداره کل صنايع و معادن کردستان (کارفرما)، 1377، همكار
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي بستني سويا، جهاددانشگاهي (کارفرما)، 1376، همكار
استفاده بهينه از آب پنير در فرمولاسيون بستني هاي ايراني، جهاددانشگاهي (کارفرما)، 1375، همكار

سابقه آموزشي:
بررسی اثر شرایط فرآیند و ترکیب خوراک بر ويژگي­های فیزیکوشیمیایی و حسی اسنک تولید شده به روش اکستروژن بر پایه بلغور ذرت و مغز پسته، پایان­نامه كارشناسي ارشد فناوري مواد غذايي، مركز آموزش عالی جهاددانشگاهي شعبه کاشمر، 97-1396، راهنما (در حال اجرا)
بررسی اثر شرایط فرآیند و ترکیب خوراک بر ويژگي­های فیزیکوشیمیایی و حسی اسنک تولید شده به روش اکستروژن بر پایه بلغور ذرت و مغز گردو، پایان­نامه كارشناسي ارشد فناوري مواد غذايي، مركز آموزش عالی جهاددانشگاهي شعبه کاشمر، 97-1396، راهنما (در حال اجرا)
ارزیابی اثر فرآیند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی  اسنک بر پایه­ی بلغور ذرت و مغز دانه­ی آفتابگردان آجیلی، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، 97-1396، مشاور (در حال اجرا)
تاثیر فرایند اکستروژن آرد هسته خرما بر خواص فیزیکو شیمیایی میان وعده حجیم شده بر پایه ذرت، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه شهید چمران اهواز، 97- 1396، مشاور (در حال اجرا)
تاثیر فرایند اکستروژن آرد هسته انار بر خواص فیزیکو شیمیایی میان وعده حجیم شده بر پایه ذرت، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه شهید چمران اهواز، 97- 1396، مشاور (در حال اجرا)
خواص فیزیکی مواد غذایی، دوره كارشناسي ارشد فناوري مواد غذايي، مركز آموزش عالی جهاددانشگاهي شعبه کاشمر، 1396، مدرس
بررسی تاثیر فرمولاسیون و شرایط فرایند بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی، بافتی، رنگ و حسی فراورده اکسترود شده حاصل از بلغور ذرت و بذر کتان، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي قوچان، 97- 1395، مشاور (درحال اجرا)
استفاده از آرد ارزن در تولید غله صبحانه حجیمشده توسط اکستروژن، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 94-1393، مشاور
بررسی اثر افزودن پودر شیرین بیان بر نحوه تخمیر و کیفیت نان جو، پايان نامه کارشناسي مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي، مركز آموزش عالی علمي كاربردي جهاددانشگاهي مشهد، 94-1393، راهنما
فن‌آوري تخليص و جداسازي فراورده‌هاي بيولوژيک، دوره كارشناسي مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي، مركز آموزش عالی علمي كاربردي جهاددانشگاهي مشهد، ترم­های مهر92، مهر 93 و بهمن 96، مدرس
بررسي اثر جايگزيني شيرين كننده‌هاي استويوزيد، سوربيتول و ايزومالت در بهبود خواص حسي و رئولوژيكي كيك يزدي، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار، 92-1391، مشاور
بررسي اثر افزودن کنجد بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و حسي فراورده اکسترود شده بر پايه ذرت، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار، 92-1391، مشاور
كارگاه فناوري اكستروژن در صنعت غذا- اصول فرايند اكستروژن، گروه فرآوري مواد غذايي پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1391، مدرس
اصول مهندسي صنايع غذايي، دوره كارشناسي مهندسي فناوري زيستي مواد غذايي، مركز آموزش عالی علمي كاربردي جهاددانشگاهي مشهد، 92-1391، مدرس
بررسي تاثير پيش فرايند تركيبي اسمز- فراصوت در خشك نمودن تحت خلا سيب و بهينه سازي شرايط خشك كردن با روش سطح پاسخ، پايان نامه کارشناسي ارشد مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، 93-1391، مشاور
ارزيابي تاثير پودر آلووراي توليدي به روش خشك كردن تركيبي اسمز- هواي داغ بر خصوصيات رئولوژيكي و حسي ماست كم چرب، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار، 91-1390، مشاور
رويکرد پيشگيري از جرايم حوزه صنايع غذايي، پايان نامه کارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 94-1389، مشاور
بررسي تاثير امواج مافوق صوت بر خشک کردن اسمزي قطعات انبه، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي قوچان، 90-1389، مشاور
مطالعه تاثير امواج فراصوت بر روي خواص مکانيکي قطعات چغندر قند، پايان نامه کارشناسي ارشد مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، 90-1389، مشاور
تاثير پوشش‌دهی بر فرايند خشک کردن ترکيبی (اسمزی و هوای داغ) سيب، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 90-1389، مشاور
بررسي تاثير امواج فراصوت بر روي آبگيري اسمزي قطعات موز، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي قوچان، 90-1389، مشاور
بررسي امکان استفاده از امواج فراصوت براي تميز نمودن توت‌فرنگي، پايان نامه کارشناسي ارشد مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، 89-1388، مشاور
سمينار آموزشي آشنايي با نحوه طراحي و اجراي يک طرح پژوهشي موفق، شهرک فناوري صنايع غذايي و بيوتکنولوژي شمال‌شرق کشور، 1389، مدرس
تأثير امواج فراصوت بر آبگيري اسمزي كيوي و ارزيابي كيفيت محصول خشك شده، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 89-1388، مشاور
اثر امواج فراصوت بر شرايط توليد، ميزان جذب روغن و ويژگيهاي حسي چيپس سيب زميني، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 89-1387، مشاور
امکان توليد فيلم ضد ميکروبي بر پايه کازئينات سديم و اسانس آويشن، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار، 88-1387، مشاور
امکان سنجي تعيين رسيدگي هلو با استفاده از امواج فراصوت، پايان نامه کارشناسي ارشد مکانيک ماشينهاي کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، 88-1387، مشاور
بررسي اثر اسانس و عصاره كاكوتي بر باكتريهاي پاتوژن و امكان افزايش زمان ماندگاري ماست، پايان نامه كارشناسي ارشد صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، 84-1383، مشاور
مطالعه آلرژي به گندم و بررسي حساسيت متقاطع نسبت به ساير غلات در كودكان آلرژيك مراجعه كننده به بخش ايمونولوژي و آلرژي مركز طبي كودكان، پايان نامه تخصصي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 80-1378، مشاوره
واحد عمليات برنامه نويسي كامپيوتر (فرترن)، دوره كارشناسي ارشد، گروه مكانيك ماشينهاي كشاورزي دانشگاه تهران، نيمسال دوم سال تحصيلي 78-1377، مدرس

مقالات چاپ‌شده:
بيرقي طوسي، ش.، محبی، م. و وریدی، م. اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی فوم‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن. نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، (پذیرش 1396)
ساداتی گل افشانی، ا.، جعفری، م.، کاشانی نژاد، م.، بيرقي طوسي، ش. و گنجه، م. (1396) بررسی اثر تعداد لایه­ها و غلظت­های مختلف پوشش­های خوراکی کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان بر کارایی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زرد لبنانی. نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، شماره 5، جلد 13، ص 690- 680
ساداتی گل افشانی، ا.، جعفری، م.، کاشانی نژاد، م. و بيرقي طوسي، ش. (1396) تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان باز جذب آب در سیب زرد لبنانی. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، شماره 2، جلد 27، ص 74- 63.
اشراقي، ا.، كاشاني نژاد، م.، مقصودلو، ي.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م. (1392) بررسي اثر پيش تيمار تركيبي اسمز-فراصوت روي خشك شدن ورقه‌هاي كيوي. نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، شماره 4، جلد 9، ص 329- 323
هدايتي، ک.، عمادي، ب.، خجسته‌پور، م. و بيرقي طوسي، ش. (1392) تاثير امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مكانيكي چغندر قند. نشريه ماشين‌هاي کشاورزي، شماره 2، جلد 3، ص 144- 153
رضوي سطوتي، ه.، مرتضوي، ع.، شاکري، م.، بيرقي طوسي، ش. و اسدالهي، ا. (1392) بررسي امكان توليد فيلم خوراكي ضد ميكروبي بر پايه كازئينات سديم و اسانس آويشن شيرازي. نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، شماره 3، جلد 9، ص 201- 195
اشراقي، ا.، مقصودلو، ي.، كاشاني نژاد، م.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م. (1390) بررسي اثر پيش تيمار فراصوت روي خشك شدن ورقه هاي كيوي. نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، شماره 4، جلد 7، 279- 273
ابوالقاسمي نجف‌آبادي، ر.، عمادي، ب.، آق‌خاني، م.ح. و بيرقي طوسي،ش. (1388) تعيين پارامترهاي رسيدگي هلو با استفاده از امواج فراصوت. نشریه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، شماره 1، جلد 5، ص 74- 63
مهربان، م.، كاراژيان، ر. و بيرقي طوسي،ش. (1386) مطالعه اثر ضدميكروبي عصاره كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides ) بر باکتري‌هاي مولد فساد و بيماري‌زاي مواد غذايي. مجله علوم و صنايع غذايي ايران، دوره 4، شماره 3، ص 14-9
مهربان، م.، كاراژيان، ر. و بيرقي طوسي،ش. (1386) مطالعه اثر ضدميكروبي روغن فرار كاكوتي كوهي بر باکتري‌هاي مولد فساد و بيماري‌زاي مواد غذايي. فصلنامه گياهان دارويي، سال ششم، دوره 2، شماره 23، ص 51-46
بيرقي طوسي، ش.، شاکري، م. و مرتضوي، ع. (1385) اثر مکمل‌هاي کنسانتره پروتئيني آب پنير و کازئين هيدروليز شده روي برخي ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و حسي ماست. فصلنامه علوم و صنايع غذايي ايران، دوره 3، شماره 4، ص 75-65
شاکري، م.، شهيدي، ف.، مرتضوي، ع.، نصيري محلاتي، م. و بيرقي طوسي، ش. (1385) بررسي اثر پساب كره بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و ارگانولپتيكي ماست پروبيوتيك. مجله علوم و صنايع كشاورزي، جلد 20، شماره 2، ص 145-140
شاکري، م.، بيرقي طوسي، ش. و مرتضوي، ع. (1385) اثر مکمل‌هاي پروتئين آب پنير تغليظ شده و کازئين هيدروليز شده بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي و حسي ماست پروبيوتيک. فصلنامه علوم و صنايع غذايي ايران، دوره 3، شماره 2، ص 10-1
مهربان ، م. ، كاراژيان، ر.، حداد خداپرست، م.ح.، حبيبي نجفي، م.ب. و بيرقي طوسي، ش. (1385) تاثير اسانس و عصاره كاكوتي‌كوهي بر فعاليت باكتري‌هاي آغازگر ماست. مجله علوم و صنايع غذايي ايران، دوره 3، شماره 4، ص 55-47

Nikmaram, N., Garavand, F., Elhamirad, A., Beiraghi-Toosi, S. and Goli-movahhed, G. (2015) Production of high quality expanded corn extrudates containing sesame seed using response surface methodology. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 7(5): 713-720
Shakeri, M., Shahidi, F., Beiraghi Toosi, S. and Bahrami, A. (2011) Antimicrobial activity of Zataria multiflora Boiss. essential oil incorporated with whey protein based films on pathogenic and probiotic bacteria. International Journal of Food Science & Technology, 46: 549-554
Emadi, B., Abolghasemi, R., Aghkhani, M.H. and Beyraghi Toosi, Sh. (2011) Physical and Mechanical Properties of Peach. Worldapplied Sci. J., 12(1): 119-122
Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Habibi Najafi, M.B. and Beiraghi Toosi, S. (2007) Effect of essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides on yoghurt starter culture activity. Worldapplied Sci. J., 2(3): 194-197
Pourpak, Z., Mesdaghi, M., Mansouri, M., Kazemnejad, A., Beiraghi Toosi, S. and Farhoudi, A. (2005) Which cereal is a suitable substitute for wheat in children with wheat allergy? Pediatr. allergy and immunol. 16 (3): 262

مقالات در كنفرانس‌ها:
کاکایی، ک.، نوشاد، م.، ناصحی، ب.، حجتی، م. و بيرقي طوسي، ش. (1397) بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرایند بر ویژگی­های ظاهری اسنک­های حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (پوستر)
اصغری­پور، س.، نوشاد، م.، ناصحی، ب.، جوینده، ح. و بيرقي طوسي، ش. (1397) بررسی فرایند اکستروژن بر ویژگی­های حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و هسته خرما، دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (پوستر)
برازنده، م.، اعلمی، م.، قربانی، م. و بيرقي طوسي، ش. (1394) استفاده از ارزن در تولید اسنک اکسترود شده، سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان (ارائه شفاهي)
برازنده، م.، اعلمی، م.، قربانی، م. و بيرقي طوسي، ش. (1394) بررسی تاثیر سرعت چرخش مارپیچ و درصد رطوبت بر خصوصیات بافتی اسنک، سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان (پوستر)
پيله‌وران، م.، توکلي‌پور، ح.، بيرقي طوسي، ش. و شفافي‌زنوزيان، م. (1393) بهينه سازي فرمولاسيون کيک يزدي کم کالري با استفاده از شيرين کننده‌هاي استويوزيد، ايزومالت و سوربيتول، اولين همايش ميان وعده‌هاي غذايي، مشهد (ارائه شفاهي)
پيله‌وران، م.، بيرقي طوسي، ش.، توکلي‌پور، ح. و گلی موحد، غ. (1393) استفاده از آزمون تجزيه نيم رخ بافت (TPA) در بررسي تاثير جايگزيني شيرين کننده‌هاي استويوزيد، سوربيتول و ايزومالت بر بافت کيک يزدي، اولين همايش ميان وعده‌هاي غذايي، مشهد (پوستر)
پيله‌وران، م.، توکلي‌پور، ح.، شفافي‌زنوزيان، م.، بيرقي طوسي، ش. و گلی موحد، غ. (1393) بررسي جايگزيني شيرين کننده‌هاي ايزومالت، سوربيتول و استويوزيد در کيک يزدي توسط آزمونهاي حسي، اولين همايش ميان وعده‌هاي غذايي، مشهد (پوستر)
پيله‌وران، م.، توکلي‌پور، ح.، شفافي‌زنوزيان، م. و بيرقي طوسي، ش. (1393) تعيين اثر جايگزيني شيرين کننده‌هاي استويوزيد، ايزومالت و سوربيتول بر رنگ کيک يزدي در سيستم CIE ، اولين همايش ميان وعده‌هاي غذايي، مشهد (پوستر)
شربتيان، عمادي، ب.، بيرقي طوسي، ش. و خجسته‌پور، م. (1392) بررسي تاثير پيش فرايند ترکيبي اسمز- فراصوت بر روي آبگيري ورقه سيب، هشتمين کنگره ماشين آلات کشاورزي، مشهد (پوستر)
پيله‌وران، م.، توکلي‌پور، ح.، شفافي‌زنوزيان، م. و بيرقي طوسي، ش. (1392) بررسي اثر جايگزيني شيرين کننده‌هاي استويوزيد، سوربيتول و ايزومالت بر روي تخلخل کيک يزدي، سومين همايش ملي کشاورزي، آبزيان و غذا، بوشهر (پوستر)
پيله‌وران، م.، توکلي‌پور، ح.، شفافي‌زنوزيان، م. و بيرقي طوسي، ش. (1392) تعيين اثر جايگزيني شيرين کننده‌هاي استويوزيد، سوربيتول و ايزومالت بر روي محتواي رطوبتي و فعاليت آبي کيک يزدي با استفاده از طرح دي- اپتيمال، سومين همايش ملي کشاورزي، آبزيان و غذا، بوشهر (پوستر)
بقایی، ر.، گلی موحد، غ.، حسامی، م.، میلانی، ا.، بیرقی طوسی، ش. و نیکمرام، ن. (1392) اثر فرآيند اکستروژن بر ويژگي‌هاي انبساطي اسنک حجيم تهيه شده از مخلوط ذرت- عدس جوانه زده، بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، شيراز، (ارائه شفاهي)
نيکمرام، ن.، شفافي زنوزيان، م.، بيرقي طوسي، ش.، الهامي‌راد، ا.، گلي موحد، غ.، ميلاني، ا. و بقايي، ر. (1392) مطالعه و بررسي نسبت انبساط فرآورده‌ي اکسترود‌شده تهيه شده از مخلوط کنجد و ذرت، بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، شيراز، (پوستر)
نيکمرام، ن.، سعيدی اصل، م.، شفافي زنوزيان، م.، بيرقي طوسي، ش.، الهامي‌راد، ا.، گلي موحد، غ.، ميلاني، ا. و بقايي، ر. (1392) اثرات افزودن دانه‌ي کنجد بر رنگ فرآورده‌ي اکسترود‌شده بر پايه‌ي ذرت، بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، شيراز، (پوستر)
ميلاني، ا.، حصاري نژاد، م.، گلي موحد، غ.، کوچکي، آ. و بيرقي طوسي، ش. (1392) ارزيابي تاثير متغيرهاي فرايند اکستروژن بر ويژگي‌هاي عملکردي اسنک حجيم بر پايه آرد خلر جوانه زده، بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، شيراز، (پوستر)
ميلاني، ا.، حصاري نژاد، م.، گلي موحد، غ.، کوچکي، آ. و بيرقي طوسي، ش. (1392) بهينه‌يابي ويژگي‌هاي بافتي و انبساط شوندگي اسنک تهيه شده از آرد خلر جوانه زده بر پايه طرح مرکب مرکزي، بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، شيراز، (ارائه شفاهي)
همايون نژاد، آ.، عطاي صالحي، ا. و بيرقي طوسي، ش. (1392) بررسي تأثير فراصوت و آبگيري اسمزي بر روي طعم موز، بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، شيراز، (پوستر)
هدایتی، ك.، عمادي، ب.، بیرقی طوسی، ش. و خجسته پور، م. (1391) تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند چغندرقند. هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، شيراز، (ارائه شفاهي)
هدایتی، ك.، عمادي، ب.، بیرقی طوسی، ش. و خجسته پور، م. (1391) تأثیر امواج فراصوت بر خواص مکانیکی چغندرقند. سي و چهارمين دوره سمينار سالانه كارخانه‌هاي قند و شكر ايران، مشهد، (ارائه شفاهي)
همايون نژاد، آ.، عطاي صالحي، ا.، بيرقي طوسي، ش. و صالح نيا، ا. (1391) بررسي تاثير فراصوت بر روي درصد جذب مواد جامد در موز، سومين همايش ملي علوم کشاورزي و صنايع غذايي، فسا، (پوستر)
همايون نژاد، آ.، عطاي صالحي، ا.، بيرقي طوسي، ش. و فيروزکوهي، م. (1391) تاثير فراصوت بر روي درصد كاهش آب در موز، دومين سمينار ملي امنيت غذايي، سوادکوه، (پوستر)
حاجي نژاد، س.، صادقي ماهونكي، ع.، مرتضوي، ع. و بيرقي طوسي، ش. (1390) اثر امواج فراصوت بر شرايط توليد، ميزان جذب روغن و ويژگيهاي حسي چيپس سيب زميني، بيست کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، تهران، (پوستر)
عطاي صالحي، ا.، بيرقي طوسي، ش. و جهان تيغ، م. (1390) بررسي تاثير امواج فراصوت بر آبگيري اسمزي قطعات انبه. همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، (پوستر)
عطاي صالحي، ا.، بيرقي طوسي، ش. و همايون‌نژاد، آ. (1390) بررسي تاثير امواج فراصوت بر روي آبگيري اسمزي موز. همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، (پوستر)
ساداتي گل افشاني، ا.، جعفري، م.، بيرقي طوسي، ش. و کاشاني‌نژاد، م. (1390) بررسي تاثير پيش تيمار اسمز بر سرعت خشك شدن و خصوصيات فيزيكو شيميايي قطعات سيب زرد لبناني، همايش ملي صنايع غذايي، قوچان، (ارائه شفاهي)
ساداتي گل افشاني، ا.، جعفري، م.، بيرقي طوسي، ش.، کاشاني‌نژاد، م. و مشکاني، م. (1390) بررسي سينتيک انتقال جرم سيب در طي خشک کردن اسمزي. اولين کنگره ملي علوم و فناوري‌هاي نوين کشاورزي، زنجان، (پوستر)
اشراقي، ا.، مقصودلو، ي.، کاشاني‌نژاد، م.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م. (1389) تاثير پيش تيمار ترکيبي اسمز- فراصوت روي زمان خشک شدن ورقه‌هاي کيوي و بررسي قابليت جذب آب مجدد. نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، تهران، (پوستر)
اشراقي، ا.، مقصودلو، ي.، کاشاني‌نژاد، م.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م. (1389) بررسي اثر پيش تيمار فراصوت در خشک کردن ورقه‌هاي کيوي. نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، تهران، (پوستر)
اشراقي، ا.، کاشاني‌نژاد، م.، مقصودلو، ي.، بيرقي طوسي، ش. و اعلمي، م. (1389) تاثير پيش تيمار اسمزي استاتيک و ديناميک روي خشک شدن ورقه‌هاي کيوي. نوزدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، تهران، (پوستر)
نعيمي، م.، عمادي، ب.، بيرقي طوسي، ش. و عباسپورفرد، م.ح. (1389) تميز نمودن ميوه توت فرنگي تحت تاثير امواج فراصوت. ششمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، تهران، (پوستر)
رضوي سطوتي، ه.، مرتضوي، ع.، شاکري، م.، بيرقي طوسي، ش. و اسدالهي، ا. (1388) بررسي امکان توليد فيلم ضد ميکروبي بر پايه کازئينات سديم و اسانس آويشن شيرازي. همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران، تهران، (ارائه شفاهي)
شاکري، م.، شهيدي، ف.، بيرقي طوسي، ش. و بهرامي، ا. (1388) بررسي اثر ضد ميکروبي فيلم‌هاي خوراکي تهيه شده از ايزوله پروتئيني آب پنير حاوي اسانس آويشن شيرازي بر باکتري‌هاي پاتوژن. همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران، تهران، (پوستر)
بيرقي طوسي، ش. و عمادي، ب. (1387) تاثير کمي و کيفي موج دهي با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سيب. پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون، مشهد، (پوستر)
کاراژيان، ر.، حداد خداپرست، م.ح.، حبيبي نجفي، م.ب.، بيرقي طوسي، ش. و مهربان، م. (1385) بررسي اثر ضدميکروبي اسانس و عصاره گياه کاکوتي کوهي بر برخي باکتري‌هاي مولد فساد و بيماريزاي مواد غذايي در ماست. دومين همايش و نمايشگاه بزرگ صنايع غذايي، اصفهان، (پوستر)
بيرقي طوسي، ش.، عدالتيان، م. ر. و قندي، ا. (1380) مروري كوتاه بر کنترل اتوماتيک فرايند پخت در آون‌هاي نانوايي. دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، تهران، (پوستر)
بيرقي طوسي، ش.، حامدي، م.، مرتضوي، ع. و مظاهري تهراني، م. (1380) ارزيابي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي رب‌هاي تهيه شده از واريته‌هاي گوجه فرنگي. دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، تهران، (پوستر)
رضوی، م.ع. و بيرقي طوسي، ش. (1377) نظریه بهینه سازی و کاربرد آن در صنایع غذایی. اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن، مشهد، (پوستر)

Beiraghi-Toosi, S., Maghsoudlou, Y., Bolouri, B. and Eshraghi, E. (2011) Use of mathematical modelling to simulate drying kinetics of kiwi fruit. 11th International Congress on Engineering and Food, Athens, Greece. (Poster)
Beiraghi-Toosi, S., Maghsoudlou, Y., Bolouri, B. and Eshraghi, E. (2011) Modelling effect of ultrasound pretreatment on drying kinetics of Kiwifruit. 11th International Congress on Engineering and Food, Athens, Greece. (Poster)
Beiraghi-Toosi, S., Golimovahhed, G., Shokouhi Shoormasti, R., Shakeri, M., Yousefi, R., Kardar, G., Zare, A. and Pourpak, Z. (2011) The IgE-mediated immune reactivities of bovine caseins after limited proteolysis using different proteolytic systems. 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Turkey. (Poster)
Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Habibi Najafi, M.B.  and Beiraghi Toosi, S. (2006) Effect of essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides on yoghurt starter culture activity. The International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, Pathumthani, Thailand.
Habibi Najafi, M.B., Karazhyan, R., Haddad Khodaparast, M.H., Beiraghi Toosi, S. and Mehraban, M. (2006) Antimicrobial activity of Ziziphora clinopodioides essential oil against some food spoilage and pathogenic organisms in yoghurt. The 27th IDF World Dairy Congress, Shanghai, China. (Poster)
Shakeri, M., Shahidi, F., Mortazavi, A., Nasiri Mahallati, M. and Beiraghi Toosi, S. (2005) Effect of buttermilk on acidification, textural properties and microbiological stability of yogurt containing probiotic bacteria. First International Conference on Fermentation for Value Added Agricultural Products, Khon Kaen, Thailand.
Habibi Najafi, M.B., Barooei, J., Beiraghi Toosi, S. and Yavarmanesh, M. (2004) Effect of Neutrase® on Proteolysis, Bitterness and Viscosity of Enzyme Modified Cheddar Cheese. IDF Symposium on Cheese, Prague, Czech Republic. (Poster)
Habibi Najafi, M.B., Barooei, J., Beiraghi Toosi, S. and Yavarmanesh, M. (2003) Enzyme Modified Cheddar Cheese: Study on Proteolysis, Sensory Bitterness and Construction a Viscosity Model. 3rd NIZO Dairy Conference: Dynamics of Texture, Process & Perception, Arnhem, the Netherlands. (Poster)

رتبه‌ها و تقديرها:
فناور برتر استان خراسان رضوي، 1388 (بابت اجراي طرح "توليد آزمايشگاهي كازئين هيدروليزه به روش آنزيمي ....)
رتبه اول دوره كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه تهران، 1379
لوح تقدير پژوهشگر جوان، جهاددانشگاهي مشهد، 1378
رتبه اول دوره كارشناسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد، 1377

ثبت اختراع:
"اندازه‌گیری فعالیت ضد باکتریایی بسته‌بندی‌های خوراکی ضد میکروبی با تكنيك پردازش تصویر (75974)"، اداره كل مالكيت صنعتي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 1391
"طراحي و ساخت قطعه رقابتگر جهت شمارش باکتري‌هاي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پليمراز رقابتي (78495)"، اداره كل مالكيت صنعتي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، 1391

دوره‌هاي گذرانده:
کارگاه آموزشی تئوری و عملی نرم افزار Prezi ، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1396
دوره آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1396
کارگاه آموزشی نظری- عملی کاربردهای داده کاوی و کلان داده کاوی در کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 1395
سمینار آموزشی نقش داده کاوی و کلان داده کاوی در کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 1395
دوره آموزشی نگارش پیشرفته زبان انگلیسی (Advanced English Writing) ، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1395
کارگاه اخلاق علمی و حرفه­ای (سطح 1)، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1395
کارگاه معرفت شناسی (سطح 1)، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1395
کارگاه آموزشی آینده پژوهی با تاکید بر سناریونویسی و کاربرد آن در برنامه ریزی در حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1395
کارگاه آموزشی رنگهای طبیعی خوراکی، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1394
کارگاه آموزشی کار با نرم افزار Mendeley ، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1394
کارگاه آموزشی نرم افزار Endnote ، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1393
دوره آموزشي تربيت مدرس- مهارت‌هاي عمومي، مرکز تربيت مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي، مشهد، 1393
کارگاه آموزشي تجاري سازي یافته­های پژوهشی، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 1393
کارگاه آموزش ايمني، حفاظت و مديريت آزمايشگاه، دانشگاه فردوسي مشهد، 1393
كارگاه آموزشي مديريت و برنامه‌ريزي راهبردي پژوهش و مديريت طرح‌ها و برنامه‌هاي پژوهشي، معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي با همكاري معاونت آموزشي جهاددانشگاهي واحد تهران، 1391
کارگاه آموزشي تجاري سازي دانش فني، مرکز تخصصي تجاري سازي تحقيقات شيميايي جهاددانشگاهي واحد تهران، 1388
کارگاه آموزشي آشنايي با کاربردهاي طرح مربع مرکزي و متدولوژي رويه سطح پاسخ، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1388
کارگاه آموزشي گزارش نويسي و مقاله نويسي در علوم کشاورزي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1387
کارگاه آموزشي تدوين شبکه برنامه علمي، جهاددانشگاهي مشهد، 1387
كارگاه آموزشي فناوري‌هاي نوين غير حرارتي در صنايع غذايي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1387
كارگاه آموزشي كدكس غذايي و روش‌هاي  ارزيابي ايمني غذاهاي حاصل از بيوتكنولوژي نوين، پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي جهاد کشاورزي، 1386
كارگاه آموزشي روشهاي پيشرفته آماري در علوم كشاورزي، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذايي جهاددانشگاهي، 1386
کارگاه آموزشي کاربرد فناوري نانو در صنايع غذايي، مرکز آموزش شرکت فناوري نانو سبز، 1385
کارگاه آموزشي آشنايي با روشها و کاربردهاي واکنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR) ، جهاددانشگاهي مشهد، 1385
دوره آموزشي روشهاي تشخيص و اندازه‌گيري پروتئين و پپتيد به روش الکتروفورز SDS -PAGE و وسترن بلات، مرکز تحقيقات بيوشيمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، 1384
كارگاه آموزشي روش تحقيق در كشاورزي، جهاددانشگاهي مشهد، 1384
كارگاه آموزشي مديريت زمان، جهاددانشگاهي مشهد، 1383
گارگاه آموزشي تعهد سازماني، جهاددانشگاهي مشهد، 1383
دوره آموزشي كارآفريني ويژه كارآفرينان نسل اول، جهاددانشگاهي مشهد، 1382
دوره آموزشي آزمونهاي فيزيكوشيميايي شير خشك، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 1382
دوره آموزشي اصول و مباني كاليبراسيون، اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان، 1382
دوره آموزشي Improvement-Kaizen ، International Federation for Consulting GmbH & Global Quality Services ، 1382
دوره آموزشي تشريح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 ، شركت پويندگان دنياي كيفيت، 1382
دوره آموزشي ISO Guide 17025 ، اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان، 1380
كارگاه آموزشي روش تحقيق، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي، 1380
دوره آموزشي شيوه‌هاي عقد قراردادهاي پژوهشي با دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي، سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان جهاددانشگاهي، 1380

 

 

 
 
 
 
Copyright © 2012-2018 JDM All Rights Reserved