شرح حال علمي دكتر معصومه مهربان

1- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : معصومه مهربان سنگ آتش
آدرس محل کار : مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد – سازمان مرکزی جهاددانشگاهی- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی- گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی- صندوق پستی : 1376-91775
تلفن : 38832360 – 051                  فکس : 38810177 - 051
پست الکترونیکی : mehraban@acecr.ac.ir  ، mmehrabans@yahoo.com

2- سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی (91-1386)                       علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی (49/18)
                                                                    دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پایان نامه : کاربرد سیستم های هوشمند جهت ارزیابی ریسک های میکروبی در فرآیند تولید فراورده های لبنی و مقایسه آن با برخی روش های کلاسیک (مطالعه موردی دوغ ایرانی)

کارشناسی ارشد (82-1380)                           علوم و صنایع غذایی تبدیل مواد (79/17)
                                                                    دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پایان نامه : بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های طبیعی آویشن و زنیان بر کنترل رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در پسته

کارشناسی (79-1375)                              مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی (00/17)
دانشگاه شیراز
*کسب رتبه اول در میان دانشجویان ورودی 75

3- سوابق شغلی

1383 تا کنون                                عضو هیات علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی
جهاد دانشگاهی مشهد

1384 تا کنون                                عضو شورای علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی
جهاد دانشگاهی مشهد

86-1384                                     سرپرست گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی
جهاد دانشگاهی مشهد

88-1386                                     مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی
جهاد دانشگاهی مشهد

1393-1391                                مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی
جهاد دانشگاهی مشهد

1391-1388                                عضو شاخه تخصصی صنایع غذایی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاددانشگاهی

4- سوابق پژوهشی
الف- طرح‌های پژوهشی

81-1380                        بهینه‌سازی شرایط تولید شربت اینورت مورد استفاده در محصولات آردی
همکار طرح
                                       اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان

82-1381                       افزایش عمر انبارداری محصولات باغی به کمک اسانس‌های طبیعی    
                                      همکار طرح
                                      سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خراسان

84-1382                      بررسی آلودگی میکروبی بستنی های صنعتی و سنتی در سطح شهر مشهد  و مقایسه آن در دو فصل تابستان و زمستان
                                     همکار طرح
سازمان برنامه و بودجه – وزارت بهداشت و درمان

    1. مطالعه اثر ضدمیکروبی گیاه کاکوتی بر برخی باکتریهای مولد فساد و بیماریزای مواد غذایی در محیط کشت و اثر آن در افزایش زمان ماندگاری محصولات لبنی

                                     مجری طرح
                                     جهاددانشگاهی – گروه تخصصی کشاورزی

 

86-1385                     بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره متانولی سبزی‌های برگی
                                     همکار طرح
                                     جهاددانشگاهی – گروه تخصصی کشاورزی

88-1387                     تعیین و کنترل عوامل ایجاد کننده طعم و آرومای نامطلوب و بادکردگی در محصول دوغ پاستوریزه
                                     مجری طرح
                                     جهاددانشگاهی – گروه تخصصی کشاورزی

88-1387                     تعیین میزان باقیمانده دی اکسید گوگرد در انواع مهم کشمش تولیدی در استان خراسان رضوی
                                     مجری طرح
                                     جهاددانشگاهی – گروه تخصصی کشاورزی

89-1388                     بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد توکسین در انواع مهم کشمش تولیدی در استان خراسان رضوی به وسیله محیط کشت های اختصاصی
                                     مجری طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

89-1388                     بررسی جامع و معرفی آلاینده های موجود در شیر و فرآورده های لبنی
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

91-1388                     کاربرد سیستم های هوشمند جهت ارزیابی ریسک های میکروبی در فرآیند تولید فراورده های لبنی و مقایسه آن با برخی روش های کلاسیک
                                     مجری طرح
                                     دانشگاه فردوسی مشهد

91-1389                     ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در خوراک دام و تعیین میزان آلودگی آفلاتوکسین M1 در شیر گاوداری های تحت پوشش رکوردگیری استان خراسان رضوی
                                     مجری طرح
                                     جهاددانشگاهی – گروه تخصصی کشاورزی

91-1389                     معرفی روش های مولکولی (PCR و RT-PCR ) به منظور بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد اکراتوکسین در ارقام مختلف کشمش در استان خراسان رضوی
                                     مجری طرح
                                     جهاددانشگاهی – گروه تخصصی کشاورزی و پژوهشکده ملی علوم و صنایع غذایی

91-1390                     درجه‌بندی شیر خام بر اساس ویژگی‌های میکروبی و فیزیکوشیمیایی با استفاده از سیستم‌های هوشمند با تاکید بر حضور آلاینده‌ها
                                     مجری طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

91-1390                     بررسی امکان استفاده از اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی به منظور کنترل رشد و جلوگیری از تولید آفلاتوکسین بوسیله آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محیط کشت و خوراک دام
                                     مجری طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

90-1389                     بررسی تاثیر باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر بر حذف آفلاتوکسین B1 از محیط کشت و خوراک دام
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

91-13890                  بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک
                                     همکار طرح
                                     جهاددانشگاهی– گروه تخصصی کشاورزی
91-13890                  تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه‌سازی شده معده و روده انسان
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

91-13890                  بررسی تاثیر باکتری‌ لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC 1637 و مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC 5177 بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1  در شرایط in vitro
                                     همکار طرح
                                     جهاددانشگاهی– گروه تخصصی کشاورزی

91-13890                  مقایسه آلودگی‌زدایی آفلاتوکسین M1 از محیط کشت با استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک کپسوله شده و غیرکپسوله‌شده
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

92-13890                  ساخت سنسور پلیمری حساس به یون سرب (II ) به منظور کاربرد آن در اندازه گیری سرب در شیر خام
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

92-13891                  بررسی اثر استارتر و لاکتوباسیلوس کازئی برکاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

92-13891                  بررسی تاثیر مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر کاهش آفلاتوکسین M1 در شیر
                                     همکار طرح
                                     معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد

ب- مقالات منتشرشده‌ در مجلات علمی‌ داخلی‌ و خارجی‌
مهربان ، م. ، کاراژیان، ر.، حداد خداپرست، م.ح.، حبیبی نجفی، م.ب. و بیرقی طوسی، ش. 1385. تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی‌کوهی بر فعالیت باکتری‌های آغازگر ماست. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 3، شماره 3، صفحات 31-23.
مهربان ، م.، کاراژیان، ر. و بیرقی طوسی،ش. 1386. مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides ) بر برخی باکتری‌های مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 4، شماره 3، صفحات 14-9.
مهربان ، م.، پورآذرنگ، ه.، مرتضوی، س.ع.، مسکوکی، ع.م. و گوهری اردبیلی، ا. 1384 . بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های طبیعی آویشن و زنیان بر کنترل رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در پسته. مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. جلد1، شماره 1 . صفحات: 51-45.
مهربان ، م.، کاراژیان، ر. و بیرقی طوسی،ش. 1386. مطالعه اثر ضدمیکروبی اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides ) بر برخی باکتری‌های مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی. فصلنامه گیاهان دارویی، جلد6، شماره 23، صفحات 49-44.
گلی موحد، غ.ع. و مهربان سنگ آتش، م. 1387. مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره متانلی سبزی‌های برگی خوراکی. فصلنامه گیاهان دارویی. 71-64: (29)7.
مهربان سنگ آتش معصومه، سرابی جماب محبوبه، رضا کاراژیان، ریحانه نوربخش  فرحناز قلاسی، امیرصالح وثوق، محمد محسن زاده. 1389. ارزیابی کیفیت میکروبی هوای محیط فرایند کارخانجات تولید نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ). مجله علوم و صنایع غذایی (ویژه‌نامه نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران)، صفحه 251.
مهربان سنگ آتش، معصومه.، سرابی جماب، محبوبه.، کاراژیان، رضا.، نوربخش، ریحانه.، قلاسی، فرحناز.، وثوق، امیرصالح. و محسن زاده، محمد. 1390. ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرآیند تولید. مجله پژوهش‌های صنایع غذایی، جلد 21، شماره 1، صفحات: 56-45.
حقیقی، المیرا.، مهربان، معصومه.، مرتضوی، سیدعلی.، سرابی جماب، محبوبه.، نوربخش، ریحانه. و آرمین، محمد. 1392. مطالعه آلودگی کشمش‌های تولیدی در استان خراسان رضوی به قارچ‌های مولد آفلاتوکسین . مجله پژوهش‌های صنایع غذایی ایران، جلد 9، شماره 1، صفحات 9-1.
سرابی جماب، محبوبه.، شهیدی، فخری.، بهرامی، احمدرضا.، مرتضوی، سید علی.، نصیری، محمدرضا.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و حسینی­نژاد، مرضیه. 1393. جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش­های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی­های مورفولوژیکی و مولکولیtogenes . مجله پژوهش‌های صنایع غذایی ایران، جلد 10، شماره 2 (در دست چاپ).

 

Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R., Habibi Najafi, M.B. and Beiraghi Toosi, S. 2007. Effect of essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides on yoghurt starter culture activity. World Applied Sciences Journal. 2(3):194-197.
Rahnama Vosough P, Mohamadi Sani A, Mehraban Sangatash M, Karazhyan R. 2013. Assessing the ability of Lactobacillus rhamnosus GG to bind aflatoxin B1 from contaminated cottonseed. Biotechnology. 7(1): 28-33.
Sahebghalam H., Mohamadi Sani, A. and Mehraban, M. 2013. Assessing the ability of Saccharomyces cerevisiae to bind aflatoxin B1 from contaminated medium. Nutrition & Food Science. 43(4):pp. 392-397.
Rahnama Vosough, P., Mohamadi Sani, A., Mehraban Sangatash M, Karazhyan R. 2013. In Vitro Effect of Lactobacillus rhamnosus GG on Reduction of Aflatoxin B1, Nutrition & Food Sci. (in press).
Davoudi Moghadam, H., Mohamadi Sani A, Mehraban Sangatash M. 2013.Antifungal activity of essential oil of Ziziphora clinopodioides and the inhibition of aflatoxin B1 production in the maize grain, Toxicology & Industrial Health (In Press).

ج- مقالات ارائه‌شده‌ در همایش‌های‌ داخلی‌ و خارجی

Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M., Karazhyan, R.  , Habibi Najafi, M.B.  and Beiraghi Toosi, S. 2006. Effect of essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides on yoghurt starter culture activity. Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, Bangkok, Thailand, 12-14 December (Oral).
Habibi Najafi, M.B., Karazhyan, R., Haddad Khodaparast, M.H., Beiraghi toosi, S. and Mehraban, M. 2006. Antimicrobial activity of Ziziphora clinopodioides essential oil against some food spoilage and pathogenic organisms in yoghurt. The 27th IDF World Dairy Congress, China, Shanghai, 20 – 23 October (Poster).
Goli Movahhed, Gh. and Mehraban SangAtash, M. 2007. Comparison of Antioxidant and Anti-radical Activities of Methanolic Extract of Edible Leafy Vegetables. 1st Iranian seminar on phytochemistry, 11-13 Dec., Tehran, Iran (Poster)
Mahmoodi, Z., Nozary Aval, Y., Mehraban Sangatash, M., Noorbakhsh, R., Poorazarang, H., Mohsenzadeh, M. and Armin, M. 2009. Determination of total sulfur dioxide residue in main raisins varieties produced in Khorasan Province.. The First International Congress of Food Hygiene, 25-26 Apr., Tehran, Iran (Poster).
Mehraban Sangatash, M., Nozary Aval, Y., Mahmoodi, Z., Noorbakhsh, R., Poorazarang, H., Mohsenzadeh, M. and Armin, M. 2009. Investigation the fungal contamination of main raisins varieties produced in Khorasan Province. The First International Congress of Food Hygiene, 25-26 Apr., Tehran, Iran (Poster).
Mehraban Sangatash, M., Sarabi Jamab M, Vosough A.S, Nourbakhsh R, Gholasi F, Mohsenzadeh M. 2009. Determination of contamination sources during the manufacturing of traditional Iranian yoghurt drink. New Challenges in Food Preservation: Processing, Safety and Sustainability. 11-13 November, Budapest, Hungary, (Poster).
Mehraban Sangatash, M., Sarabi Jamab M, Vosough A.S, Nourbakhsh R, Gholasi F, Mohsenzadeh M. 2010 . Evaluation of yeast contamination sources in traditional Iranian yoghurt drink. the 2nd International MoniQA Conference, 8-10 June, Krakow, Poland (Poster).
Ghiamati F, Mehraban M. 2010 . Review on effects of irradiations on aflatoxins in food and feed. The paper presented for presentation at the 3rd National Congress on Nuclear Technology Application in Agricultural & Natural. 137, 8-9 June, Karaj, Iran (Oral ( .
Safari O, Farhangi M, Mehraban Sangatash M, Mousavi M. 2010 . Study on the Functional Characteristics of Sieved Iranian Study Canola Meal (Brasscia napus) with Aim of Using in the Feed and Food. I: Fiber Composition. The paper presented for presentation at the 1st International Congress on Food Technology. 139, 3-6 November, Antalya, Turkey )Poster ( .
Mehraban Sangatash M, Haghighi E, Mortazavi A, Sarabi Jamab M. 2010 . Isolation and Characterization of Aflatoxigenic Fungi from Raisins Varieties in Khorasane Razavi. The paper presented for presentation at the 1st International Congress on Food Technology. 248, 3-6 November, Antalya, Turkey ) Poster).
Mahboobe., Sarabi Jamab, Marzieh., Hosseini Nejad, Masoomeh., Mehraban Sangatash, Fakhri., Shahidi, Ahmad Reza., Bahrami, Seyed Ali. Mortazavi, Mohammad Reza, Naseery. 2012. Isolation and identification of fungi from raisins varieties in Khorasane Razavi. 1st Biotechnology World Congress, February 14-15, Dubai, UAE (Poster).
Mehraban sangatash, Masoomeh., Mohsenzadeh, Mohammad., Karajian, Reza. And Akbari, Mohammad Kazem. 2012. A study on the occurrence of aflatoxin M1 in bulk tank raw milk in Khorasan Razavi Province. 1st National Congress of Idustry and Food Hygene with Animal Origin, 19 April, Qom, Iran (Poster).
Mohsenzadeh, Mohammad., Mehraban sangatash, Masoomeh. And Karajian, Reza. 2012. Evaluation of microbiological quality of bulk tank raw milk from some dairy herds of Khorasan Razavi Province. 1st National Congress of Idustry and Food Hygene with Animal Origin, 19 April, Qom, Iran (Poster).
Safari, O., Mehraban Sang Atash, M. and Farhangi, M. 2012. Study on functional properties of using different levels of Blackseed (Nigrlla sativa) in the diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on immunological and growth indices. National Congress on Medicinal Plants, 27-28 May, Kish, IRAN (Oral).
Safari, O., Mehraban Sang Atash, M. and Farhangi, M. 2012. Study  on thr effect of using different levels of Harmel seeds (Peganum harmala) on some biological indices on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). National Congress on Medicinal Plants, 27-28 May, Kish, IRAN (Poster).
Mohebbi, M., Adabitabar Firozjah, M., Mehraban, M., Noshad, M. Adaptive neuro fuzzy modeling of moisture and oil content of fried mushroom.The paper presented for presentation at the 1th International e-Conference on Novel Food Processing. 26-27Feb 2013, Mashhad, Iran (poster).
Sarabi Jamab, M., Hosseini Nejad, M., Mehraban Sangatash, M., Shahidi, F., Bahrami, A.R., Mortazavi, A., Naseery, M.R. PCR-based detection of ochratoxigenic fungi and quantification of ochratoxin Iranian raisin. The paper presented for presentation at the Swiss international conference on industrial microbiology. W24. 16-17 OCT. 2012, Switzerland (poster).
Omid Safari , Mehrdad Farhangi , Chris Carter , Bagher Yakhchali , Sunghul Bai , Masoomeh Mehraban Sangatash. Study on the effect of solid state fermentation with Aspergillus niger on antinutritional factors of canola concentrate with aim of using the diet of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The 1th International and The 4th National Congress on Recycling of Organic Waste in Agriculture , 2012-04-26 (Poster)
Fatemeh Aghasi, Morteza Khomeiri, Masoomeh Mehraban Sangatash, Alireza Sadeghi Mahoonak. 2012. In vivo effect of Melissa officinalis essential oil on growth and aflatoxin production by Aspergillus flavus isolated from stored corn. 2nd National Congress on Medicinal Plants, 15, 16 May 2013, Tehran- Iran, pp: 172.
Hediyeh Davoudi Moghadam, Ali mohamadi Sani, Masoomeh Mehraban Sangatash. 2012. Antifungal activity of essential oil of Ziziphora clinopodioides L. 2nd National Congress on Medicinal Plants, 15, 16 May 2013, Tehran- Iran, pp: 393.
Hediyeh Davoudi Moghadam, Ali mohamadi Sani, Masoomeh Mehraban Sangatash. 2012. Inhibitory effect of Helichrysum arenarium essential oil on growth of food contaminated fungal. 2nd National Congress on Medicinal Plants, 15, 16 May 2013, Tehran- Iran, pp: 391.
Omid Safari, MasoomehMehraban Sang Atash. 2012. Study on different levels of annato seed meal (Bixa orellana) in the diet on some biological indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 2nd National Congress on Medicinal Plants, 15, 16 May 2013, Tehran- Iran, pp: 573.
Omid Safari, Masoomeh Mehraban Sang Atash, Majid Naserizadeh, Reza Karazhyan. Study on the potential of Vitex pseudo-negundo to regulate the esteroid hormone levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstockfeed with fishmeal-free diets. 2nd National Congress on Medicinal Plants, 15, 16 May 2013, Tehran- Iran, pp: 723.
Omid Safari, Masoomeh Mehraban Sang Atash, Hamid Reza Ahmadniay Motlagh. 2012. Sudy on the biological activities of essential oils in Vitex pseudo-negundo and Calotropis persica. 2nd National Congress on Medicinal Plants, 15, 16 May 2013, Tehran- Iran, pp: 759.

کاراژیان، ر.، حداد خداپرست، م.ح.، حبیبی نجفی، م.ب.، بیرقی طوسی، ش. و مهربان، م. 1385 . بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس و عصاره گیاه کاکوتی کوهی بر برخی باکتری‌های مولد فساد و بیماریزای مواد غذایی در ماست. دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی، اصفهان، 25-21 شهریور ماه (پوستر).
مهربان ، م.، پورآذرنگ ،ه.، مرتضوی ،س.ع. و مسکوکی ،ع.م. 1382. تاثیر اسانس های طبیعی آویشن و زنیان بر کنترل رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در پسته. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی، خراسان،مشهد، 20-18 شهریورماه (سخنرانی).
مهربان ، م.، پورآذرنگ ،ه.، مرتضوی ،س.ع. و مسکوکی ،ع.م. 1386. کنترل رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در پسته با اسانس‌های طبیعی. اولین همایش و نمایشگاه خشکبار، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان ، 28 - 26 اردیبهشت (سخنرانی).
مهربان سنگ آتش معصومه، سرابی جماب محبوبه، رضا کاراژیان، ریحانه نوربخش، فرحناز قلاسی، امیرصالح وثوق ، محمد محسن زاده. 1389. ارزیابی کیفیت میکروبی هوای محیط فرایند کارخانجات تولید نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ). نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، 23-22 آبان ، تهران (پوستر).
مهربان سنگ آتش، معصومه.، سرابی جماب، محبوبه.، کاراژیان، رضا.، نوربخش، ریحانه.، قلاسی، فرحناز.، وثوق، امیرصالح. و محسن زاده، محمد. 1390. تاثیر آلودگی میکروبی مواد اولیه بر کیفیت نوشیدنی سنتی ایرانی‌ (دوغ). نخستین همایش فراملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، دانشگاه گرگان، 21-20 اردیبهشت (پوستر).
سرابی جماب، محبوبه.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، حقیقی، المیرا. و مرتضوی، سیدعلی. 1390. بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از محیط کشت نارگیل آگار. اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان، 21-19 شهریور (پوستر).
صالحی، عبدالله.، رضائیان دلوئی، رویا.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، محسن زاده، محمد. و مهرزاد، آسیه. 1390. بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی ازگاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع .Fusarium spp. دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 5-4 آبان (پوستر).
مهربان سنگ آتش، معصومه.، محبی،محبت.، شهیدی، فخری.، وحیدیان کامیاد، علی.، قدس روحانی، محسن و زارعی، مهدی. 1390. بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی. بیستمین کنگره‌ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 3-1 آذر (سخنرانی).
سرابی جماب، محبوبه.، شهیدی، فخری.، بهرامی، احمدرضا.، مرتضوی، سیدعلی.، نصیری، محمدرضا.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و حسینی‌نژاد، مرضیه. 1390. جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش‌های عمده خراسان رضوی. بیستمین کنگره‌ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 3-1 آذر (سخنرانی).
صفری، امید.، فرهنگی، مهرداد.، کارتر، گریس.، یخچالی، باقر.، شورنگ، پروین.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و بی، سونگ چول. 1390. تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری‌شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد. بیستمین کنگره‌ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 3-1 آذر (سخنرانی).
صفری، امید.، فرهنگی، مهرداد.، کارتر، گریس.، یخچالی، باقر.، شورنگ، پروین.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و بی، سونگ چول. 1390. بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات تغذیه‌ای کنسانتره پروتئینی کانولا. بیستمین کنگره‌ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 3-1 آذر (سخنرانی).
محمدی ثانی، علی.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، رهنما وثوق، پریا. و کاراژیان، رضا. 1390. سم‌زدایی محیط کشت آلوده به آفلاتوکسین B1 با استفاده از لاکتوباسیلوس رامنوسوس. بیستمین کنگره‌ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 3-1 آذر (پوستر).
مهربان سنگ آتش، معصومه.، محبی،محبت.، شهیدی، فخری.، وحیدیان کامیاد، علی. و قدس روحانی، محسن. 1390. بررسی امکان کاربرد روش‌های شناسایی الگو در طبقه‌بندی شیر خام. اولین کنگره‌ی گاو شیری و صنایع وابسته، سازمان دامپزشکی قم، 28 بهمن (سخنرانی).
رهنما، پ.، مهربان سنگ آتش، م.، شمشیری، م. و سرابی، م. 1390. قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در محیط شبیه‌سازی شده معده انسان. همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اسفند (سخنرانی).
مهرزاد، آسیه.، مرتضوی، سید علی رضائیان دلوئی، رویا.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و محسن زاده، محمد. 1390. جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونههای ذرت جمعآوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی. همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اسفند (سخنرانی).
یاربی، هانیه.، مرتضوی، سید علی شفافی زنوزیان، مسعود. و مهربان سنگ آتش، معصومه. 1390. بررسی روابط میان پتانسیل اکسیداسیون و احیاء با اسیدیته و شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی در شیر خام. همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اسفند (سخنرانی).
مهربان سنگ آتش، معصومه.، قیامتی یزدی، فریبا.، محبی،محبت.، و قیامتی یزدی، سمیرا. 1390. ارزیابی میزان باقیمانده گوگرد در کشمش با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی. همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اسفند (سخنرانی).
محمدی ثانی، علی.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، رهنما وثوق، پریا. و کاراژیان، رضا. 1390. ارزیابی اتصال آفلاتوکسین B1 به سلول‌های باکتریایی در شرایط زنده و غیر زنده. همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اسفند (پوستر).
کاراژیان، رضا.، رهنما وثوق، پریا،. محمدی ثانی، علی. و مهربان سنگ آتش، معصومه. 1390. حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین B1 در شرایطin vitr . همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اسفند (پوستر).
مهربان سنگ آتش، معصومه.، محبی،محبت.، شهیدی، فخری.، وحیدیان کامیاد، علی.، قدس روحانی، محسن و زارعی، مهدی. 1391. پیشگویی کیفیت شیر پاستوریزه بر اساس ویژگی‌های شیر خام با استفاده از شبکه عصبی. نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، سازمان دامپزشکی قم، 31 فروردین (پوستر).
مهرزاد، آسیه.، مرتضوی، سید علی رضائیان دلوئی، رویا.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و محسن زاده، محمد. 1391. جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونههای جو جمعآوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی. نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، سازمان دامپزشکی قم، 31 فروردین (پوستر).
رهنما وثوق، پریا،. کاراژیان، رضا.، محمدی ثانی، علی. و مهربان سنگ آتش، معصومه. 1391. توکسین­زدایی خوراک دام آلوده به آفلاتوکسین B1 توسط باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس در شرایط in vitro . نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، سازمان دامپزشکی قم، 31 فروردین (پوستر).
سرابی، جماب محبوبه ، شهیدی، فخری، بهرامی، احمدرضا، مرتضوی، سید علی، نصیری، محمدرضا، مهربان سنگ آتش، معصومه، حسینی نژاد، مرضیه. شناسایی وتشخیص قارچ¬های تولید کننده اکراتوکسین در کشمش با استفاده از روش مولکولی بر پایه PCR . ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (سخنرانی).
مهرزاد، آسیه، مرتضوی، سید علی، رضائیان دلوئی، رویا، مهربان سنگ آتش، معصومه، محسن زاده، محمد، صالحی، عبدالله. شناسایی مولکولی جدایه­های culmorum Fusarium و graminearum Fusarium جدا شده از دانه­های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداری­های استان خراسان رضوی. ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
مهربان سنگ آتش، معصومه، مهرزاد، آسیه. شناسایی کیفی و کمی پروتئین و خصوصیات ژنتیکی در غذاهای اصلاح شده ژنتیکی . ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
آقاسی، فاطمه، خمیری، مرتضی، مهربان سنگ آتش، معصومه، صادقی ماهونک، علیرضا. بررسی اثر اسانس ملیس بر رشد باکتری‌های بیماری‌زای با منشأ غذایی. ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
آقاسی، فاطمه، خمیری، مرتضی، مهربان سنگ آتش، معصومه، صادقی ماهونک، علیرضا. بررسی اثر اسانس موره (Artemisia annua ) بر رشد باکتری‌های بیماری‌زای با منشأ غذایی با استفاده از آزمون حساسیت رقت در محیط مایع. ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
داوودی مقدم، هدیه، محمدی ثانی، علی، مهربان سنگ آتش، معصومه. بررسی تاثیر اسانس دو گونه گیاهی بر باکتریهای بیماریزای مواد غذایی . ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
صالحی، عبدالله، دلوئی رضائیان، رویا، محسن زاده، محمد، مهربان سنگ آتش، معصومه، مهرزاد، آسیه. شناسایی و تشخیص ژنهای مواد توکسین در جدایه های Fusarium Spp جدا شده از دانه های ذرت استان خراسان رضوی. ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
صفری، امید، فرهنگی، مهرداد، یخچالی، باقر، مهربان سنگ آتش، معصومه. بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد¬تغذیه¬ای کنسانتره پروتئینی کانولا . ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
کته شمشیری، مرضیه، سرابی جماب، محبوبه، رهنما وثوق، پریا، تجلی فائزه، مهربان سنگ آتش، معصومه، کاراژیان، رضا. حذف آفلاتوکسین M1 توسط سویه میکروبی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در مدل شبیه سازی شده دستگاه گوارش انسان در شرایط invitro . ارائه شده در سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، 15-13 شهریور ماه 1391، مشهد (پوستر).
آقاسی، فاطمه.، خمیری، مرتضی.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، صادقی ماهونک، علیرضا. بررسی اثر اسانس ملیس، زیره و خالواش بر رشد باکتری‌های بیماری‌زای با منشا غذایی. ارائه شده در دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، 21 تیر 1391، ارومیه (پوستر).
داوودی مقدم، هدیه.، محمدی ثانی، علی.، مهربان سنگ آتش، معصومه. بررسی تاثیر اسانس کاکوتی کوهی بر رشد قارچ های توکسین‌زای مواد غذایی. ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
داوودی مقدم، هدیه.، محمدی ثانی، علی.، مهربان سنگ آتش، معصومه. کاهش رشد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای مواد غذایی توسط آنغوزه تام. ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
کاراژیان، حجت.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، مسعودفر، اعظم. بررسی وضعیت آلودگی شیر و فرآورده‌های لبنی به آفلاتوکسین M 1 در نقاط مختلف کشور. ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
مهربان سنگ آتش، معصومه.، مهرزاد، آسیه. قوانین، آیین‌نامه‌ها و اصول اخلاقی در ایمنی و سلامت غذا: نقش‌ها، مجوزها و محدودیت‌ها. ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
مهرزاد، آسیه.، مرتضوی، سید علی.، رضائیان دلوئی، رویا.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، محسن زاده، محمد. شناسایی سویه‌های Fusarium prolifratum جداشده از دانه‌های جو با استفاده از تکنیک مولکولی PCR . ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
مهدیان، الهام.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، واقعی، طاهره. بررسی امکان تولید بستنی سین‌بیوتیک با استفاده از فیبر حاصل از تفاله چغندرقند و باکتری‌های پروبیوتیک. ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
مهدیان، الهام.، مهربان سنگ آتش، معصومه.، واقعی، طاهره. بررسی اثر فیبر حاصل از تفاله چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیک و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بستنی پروبیوتیک. ارائه شده در همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، 25 آبان 1391، شیراز (پوستر).
مهدیان، الهام.، سعیدی، سپیده.، مهربان، سنگ آتش معصومه.، صفری، امید. مدل سازی رشد قارچ ها تحت تاثیر فعالیت آبی، درجه حرارت و pH . ارائه شده در دومین سمینار ملی امنیت غذایی، 27-26 مهر ماه 1391، سوادکوه (پوستر).
کمانی، محمد حسن.، مرتضوی، علی.، صفری، امید. و مهربان سنگ آتش، معصومه. 1392. بررسی میزان اکسیداسیون چربی فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری شده با استفاده از تکنیک پردازش تصویر. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اردیبهشت (سخنرانی).
کمانی، محمد حسن.، مرتضوی، علی.، صفری، امید. و مهربان سنگ آتش، معصومه. 1392. پردازش تصویر یک ابزار کارآمد جهت تخمین میزان ازت فرار کل در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اردیبهشت (پوستر).
صبری، ساناز.، مهدیان، الهام.، مهربان سنگ آتش، معصومه. 1392. بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از تفاله مرکبات بر قابلیت زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در بستنی. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اردیبهشت (سخنرانی).
صبری، ساناز.، مهدیان، الهام.، مهربان سنگ آتش، معصومه. 1392. بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از تفاله مرکبات بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اردیبهشت (پوستر).
مهدیان، الهام.، مهربان، سنگ آتش معصومه.، صفری، امید،. سعیدی، سپیده. 1392. مدل سازی رشد قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم تحت تأثیر فعالیت آبی و غلظت اسانس کاکوتی. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اردیبهشت (پوستر).
تجلی، فائزه.، مهربان سنگ آتش، معصومه. و کته شمشیری، مرضیه. 1392. بررسی اثر لاکتوباسیلوس کازئی بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک در طول مدت Shelf life آن. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 10-9 اردیبهشت (پوستر).

5- تالیف و ترجمه کتاب

  • کاربرد نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی، جلد 2

                                               نشر بنفشه، گردآوری و تالیف

  • آلاینده‌های شیر و فرآورده‌های لبنی

                                               انتشارات جهاددانشگاهی، گردآوری و تالیف

  • میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای غذایی

                                               انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ترجمه

6- دوره‌های آموزشی

  • کارگاه آموزشی روش تحقیق در کشاورزی

                                               جهاد دانشگاهی واحد مشهد
11-9 مهرماه

1384                                      دوره آموزشی ISO 17025
                                               پویندگان دنیای کیفیت
                                               مرداد ماه

  • کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌ها و کاربردهای PCR

                                               جهاد دانشگاهی واحد مشهد
24-23 دی ماه

  • کاربردهای امواج مایکروویو در صنایع غذایی

                                               پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان
20 اسفند ماه

 

1386                                         کارگاه آموزشی روش‌های پیشرفته آماری در علوم کشاورزی
جهاددانشگاهی مشهد
11-8 آبان ماه

1386                                    کارگاه آموزشی استخراج DNA ، PCR-RFLP و کاربردهای آن
دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
آذر ماه 1386

  • کارگاه آموزشی " تشخیص کمیت میکروارگانیزمها بر اساس PCR رقابتی"

                                               دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهر ماه

1387                                         کارگاه آموزشی "تدوین شبکه برنامه علمی"
                                               معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد
مرداد 87

1387                                    دوره مهارتهای تدوین و انتشار مقاله های علمی- پژوهشی به زبان انگلیسی
                                               پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان
دی 87

1387                                    کارگاه آموزشی فناوری‌های نو در صنایع غذایی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
19 اردیبهشت ماه 

1388                                    کارگاه آشنایی با کاربردهای طرح مرکب مرکزی و متدولوژی رویه سطح پاسخ
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد
4 بهمن ماه 

1388                                    کارگاه کاربرد نانو پوشش ها در صنایع مختلف
شهرک فناوری صنایع غذایی
25 دی ماه 

1389                                    کارگاه آفلاتوکسین های گروه B و G در مواد غذایی به روش HPLC
موسسه خدماتی، تحقیقاتی و آموزشی اسراء شرق
31-29 خرداد ماه 

 

1389                                    کارگاه آموزشی استخراج DNA ، PCR و الکتروفورز
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
20-19 مرداد ماه 

1389                                    دوره آموزشی شبکه‌های عصبی مصنوعی (MATLAB )
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم پاییز

1389                                    دوره آموزشی منطق فازی (MATLAB )
دانشگاه فردوسی مشهد
اسفند ماه

1390                                    دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک (MATLAB )
دانشگاه فردوسی مشهد
فروردین و اردیبهشت ماه

7- داوری در همایش‌ها و نشریات علمی و پژوهشی
1386                                 ششمین جشنواره فردوسی
                                          عضو هیات داوران انتخاب پایان‌نامه، کتاب و طرح پژوهشی برتر

1387                                 هجدهمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران
                                          عضو هیات داوران

1389                                 همایش دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی استان خراسان رضوی
                                          عضو هیات داوران انتخاب پوستر برتر

1387 تا کنون                      فصلنامه گیاهان دارویی- جهاددانشگاهی
داوری 5 مقاله

1388 تا کنون                      مجله پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد
                                          داوری 8 مقاله

2011                                 African Journal of Biotechnology
                                          داوری 2 مقاله

1389 تا کنون                      مجله تولید و فرآوری مواد غذایی- دانشگاه گرگان
                                          داوری 2 مقاله

1389                                 انتشارات جهاددانشگاهی مشهد
ارزیابی کتاب "فن آوری تولید پودر شیر"

8- مشاوره پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

1388 -1387                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
                                          بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در انواع مهم کشمش تولیدی در استان خراسان رضوی
المیرا حقیقی

1390 -1389                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          بررسی توانایی گونه مخمر ساکارومیسس سرویزیه جهت کاهش آفلاتوکسین B1 در خوراک دام و محیط کشت آلوده شده
هاله صاحب قلم

1390 -1389                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          تجزیه بیولوژیکی آفلاتوکسین B1 توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس PTCC1637 در خوراک دام و محیط کشت آلوده
پریا رهنما

1391 -1389                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
                                          بررسی میزان آلودگی قارچی و تشخیص ژن‌های مولد فومونیسین و زرالنون در انواع فوزاریوم جدا شده از ذرت و جو گاوداری‌های استان خراسان رضوی به روش مولکولی PCR
آسیه مهرزاد

1390 -1389                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
                                          پیش‌گویی مدل کیفیت شیر خام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
هانیه یاربی

1391 -1390                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
                                          بررسی تاثیر اسانس چند گیاه (درمنه، زولنگ، ملیس) بر رشد قارچ آسپرژیلوس و بررسی موثرترین آنها بر تولید آفلاتوکسین در محیط کشت و محصول ذرت
فاطمه آقاسی

1391 -1390                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          بررسی اثر ضد قارچی اسانس­ گیاهان Ziziphora clinopodioides ، Ferula assa-foetida و Helichrysum arenarium در محیط کشت و ارزیابی تاثیر آن بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس و جلوگیری از تولید آفلاتوکسین B1 در محیط کشت و ذرت
هدیه داوودی

1391 -1390                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          مدل سازی پیشگویانه‌ی رشد قارچ پنی سیلیوم کریزوژنوم تحت تاثیر سطوح مختلف pH ، دما، فعالیت آبی و غلظت های مختلف اسانس کاکوتی (Ziziphora clinopodioides )
سپیده سعیدی

1391 -1390                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          بررسی اثر افزودن فیبر حاصل از تفاله مرکبات بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده مانی میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک در بستنی
ساناز صبری

1391 -1390                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          بررسی امکان تولید بستنی سین بیوتیک با استفاده از فیبر حاصل ازتفاله چغندرقند و میکروارگانیسم های پروبیوتیک
طاهره واقعی

1392 -1391                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
                                          بررسی تاثیر زمان نگهداری بر خصوصیات کیفی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از تکنیک پردازش تصویر
محمدحسن کمانی

1394 -1391                     پایان‌نامه دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
بهینه سازی شرایط تولید مانوپروتئین از ساکارومایسس سرویزیه، ارزیابی تاثیر سویه و پروتئین استحصالی در حذف آفلاتوکسین B1 در سیستم مدل و تثبیت پوشش های پروتئینی و مخمر در حذف آفلاتوکسین از پسته
حنه وکیلیان

1392 -1391                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
                                          بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، ارگانولپتیکی و تحلیل تصاویر دونات غنی شده با آرد سنجد
مژده صراف

1393 -1392                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد- پردیس بین‌الملل
                                          بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه Salvia chorassanica  بر میکروارگانیسم‌های بیماریزای با منشأ غذایی در شرایط آزمایشگاهی
اعظم مهربان

 

9- راهنمایی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

1392 -1391                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
بهینه سازی فرمولاسیون پنیر تقلیدی کم چرب با استفاده از روش سطح پاسخ
مریم دادرس مقدم

1392 -1391                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
بهینه سازی فرمولاسیون کره سیب با استفاده از روش سطح پاسخ برپایه سطوح مختلف اینولین و نشاسته اصلاح شده
بهتا میرشجاعیان

1392 -1391                     پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- سبزوار
غنی سازی دوغ با استفاده از روغن های گیاهی و عصاره  هویج
بهناز شهابی

1392 -1391                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
بررسی تاثیر سطوح مختلف جایگزین‌های چربی بر ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی پنیر پیتزای پروسس کم چرب
الهام گیوه چی

1392 -1391                     پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- قوچان
بهینهسازی استخراج ترکیبات فلاوونوئیدی میوه سنجد به روش فراصوت و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی آن
مریم سردرودیان

10- سوابق آموزشی

83-1382                                                                         دانشگاه آزاد اسلامی - واحد دامغان             میکروبیولوژی عمومی (1 ترم)
ایمنی در کارخانجات صنایع غذایی (1 ترم)
                                                                                    آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی (1 ترم)

84-1382                                                                         دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان
تکنولوژی نوشابه‌های صنعتی و سنتی (2 ترم)
                                                                                     سردخانه و انبار (1 ترم)
                                                                                     آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی (1 ترم)

90-1388                                                                         مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
میکروبیولوژی شیر و فرآورده‌های لبنی (3 ترم)
میکروبیولوژی عمومی (3 ترم)
بیوتکنولوژی عمومی (1 ترم)

1389                                                                              آموزش و پرورش خراسان رضوی
دوره ضمن خدمت ویژه دبیران هنرستان‌های صنایع غذایی
مهارت‌های آزمایشگاهی میکروبیولوژی کاربردی
23-20 دی ماه

92-1391                                                                         مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی
بهداشت و ایمنی زیستی فرآورده‌های بیولوژیک (1 ترم)
زبان تخصصی (1 ترم)

 
 

 

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved