مطالعه ویژگی ها، کاربردها و نحوه تولید رنگ های طبیعی در صنایع غذایی
به دلیل اثرات سوء اثبات شده رنگ های سنتزی، در حال حاضر جهان به سوی استفاده از رنگ های با منشاء طبیعی گرایش یافته است، به طوریکه استحصال رنگ از منابع طبیعی گیاهی به عنوان یک فناوری رایج در دنیا وجود دارد. در این طرح، مطالعات و تحقیقات جامعی پیرامون رنگ های طبیعی جهت کاربرد در صنایع غذایی انجام شده است تا راهنمایی جهت سمت و سو بخشیدن به پژوهش‌های کاربردی آینده جهت استخراج و تولید رنگ های طبیعی برای صنعت غذا باشد.
دستاورد عمده طرح:
انتشار کتاب با عنوان رنگ های خوراکی طبیعی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved