بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به کمک روش سطح پاسخ، توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول
اینولین به علت دارا بودن ویژگی های مفید تغذیه ای و اثرات پروبایوتیک به طور گسترده در جهان مورد استفاده می باشد. گیاهان بومی سرشار از اینولین به میزان وسیعی در ایران کشت می شوند. اما تاکنون اطلاعات اندکی از شرایط استخراج اینولین موجود است. دستیابی به دانش فنی تولید پودر اینولین از منابع بومی جهت مصارف غذایی و دارویی، کارایی طرح مرکب مرکزی به منظور بهینه سازی روش استخراج آبی اینولین و فناوری نوین فراصوت جهت حصول حداکثر بازده و عدم وابستگی در خصوص واردات اینولین و عدم خروج ارز از کشور از جمله نتایج مهم طرح می باشد.

دستاوردهای عمده طرح :
ثبت اختراع با عنوان فرایند استخراج اینولین از گیاهان بومی توسط امواج فراصوت و تخلیص و تولید پودر اینولین
رتبه اول پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در گروه کشاورزی و دامپزشکی در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، 1388
رتبه اول طرح پژوهشی گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی در هشتمین جشنواره علمی پژوهشی فردوسی، 1390

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved