تولید آزمایشگاهی کازئین هیدرولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیر خشک کودک

ترکیبات و مواد مختلفی می‌توانند واکنش‌های حساسیتی را در کودکان ایجاد کنند که در این میان شیر و پروتئین‌های آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که بر اساس آمار موجود، حدود 1 تا 3 درصد کودکان از حساسیت پروتئین‌های شیر رنج می‌برند. کازئین‌ها مهمترین جزء حساسیت‌زا در بین پروتئین‌های شیر می‌باشند. تلاش‌های زیادی برای کاهش حساسیت‌زایی کازئین‌ها صورت گرفته است که در این بین هیدرولیز آنها یکی از مؤثرترین روش‌های شناخته شده است. این تحقیق با هدف تولید کازئین هیدرولیزه آنزیمی به منظور کاهش آلرژی‌زایی آن انجام شد تا به عنوان یک ماده مغذی قابل استفاده در شیر خشک کودکان حساس به کازئین باشد.

کسب رتبه برتر در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، 1388

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved