بهینه‌سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از امواج فراصوت و مقایسه آن با روش کلاسیک (ماسراسیون).
طی سالیان اخیر با محدودیت‌های اعمال‌شده از جانب سازمان‌های بین المللی و انستیتوهای تحقیقاتی درسطح جهانی مطالعه و جستجو برای یافتن پیگمان‌های طبیعی مناسب به ‌عنوان رنگ افزودنی شدت گرفته است. کورکومین رنگدانه مستخرجه از ریزوم زردچوبه علاوه بر رنگدهی دارای ویژگی عملکردی قابل توجهی می باشد. همچنین استفاده از امواج فراصوت با توجه به اثرات مؤثر آن در نگهداری و فرآیند مواد غذایی رو به گسترش می‌باشد. اثرات مکانیکی امواج فراصوت و کاویتاسیون‌های تولید شده در اثر این امواج باعث افزایش نفوذپذیری حلال به داخل سلول‌های گیاهی و افزایش انتقال جرم و به دنبال آن افزایش بازدهی استخراج در دماهای پایین تر می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی امواج فراصوت در استخراج کورکومین از ریزوم زردچوبه و بهینه یابی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ بود.
  دستاورد عمده طرح:
ثبت اختراع با عنوان استخراج کورکومین از ریزوم زردچوبه

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved