اعضای شورای علمی پژوهشكده

دكتر سید علی اكبر شمسیان
دكتر حمیدرضا بیدخوری
دكتر عبدالرضا باقری
دكتر فخری شهیدی
دکتر ناصر شاهنوشی
دكتر فرشته حسینی
دكتر معصومه مهربان
مهندس غلامعلی گلی موحد

 

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved