پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

محصولات

يک شنبه ، 08 مهر 1397

لیست محصولات قابل عرضه توسط پژوهشکده علوم و فناوری غذایی

کلروفیلین مس مقاوم به اسید
رنگ چغندر قرمز
رنگ کورکومین