پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

خدمات تخصصی

چهارشنبه# #،# #01# #خرداد# #1398

 

 

 

مبنای روش

ترکیبات یا شاخص هدف

نام آزمون

احیای یون مس

قند کل و  قندهای احیا

اندازه گیری قند به روش فهلینگ

اندازه گیری ازت کل

اندازه گیری ازت کل

اندازه گیری پروتیین

سوکسله

چربی ها – ترکیبات محلول در چربی

اندازه گیری چربی

ژربر

چربی شیر

اندازه گیری چربی لبنیات

تیتراسیون

اسید لاکتیک، اسید های محصولات لبنی

اندازه گیری اسیدیته

شاخص فساد اکسیداتیو در روغن ها و چربی ها

پراکسید

اندازه گیری پرکسید

روش هانوس

تعیین درجه اشباعیت روغن

اندیس یدی

 

غلظت اسید های چرب روغن

اندیس اسیدی

 

شاخص اسید های چرب آزاد

اندیس صابونی

رطوبت سنج

محتوای رطوبت

اندازه گیری میزان رطوبت

تکسچر انالایزر

اندازه گیری سختی فنریت کشش پذیری چسبندی ماده غذایی

بافت سنجی

هانتر لب

اندازه گیری شاخص های رنگی LAB

رنگ سنجی

الایزا

اندازه گیری جذب محلول

تعیین جذب نوری نمونه های میکرو پلیت

Aw  متر

میزان آب قابل دسترس ماده غذایی

اندازه گیری فعالیت آبی

اسپکتروفتومتری

اندازه گیری جذب نوری محلول ها

خدمات اسپکتروفوتومتری

میلکو اسکن

اندازه گیری پروتئین، چربی و رطوبت شیر

آنالیز ترکیبات شیر

رفرکتومتری

تعیین ضریب شکست محلول

ضریب شکست

تغییر هدایت الکتریکی محلول با پروب

محلول های آبی

تعیین مقاومت الکتریکی

سوزاندن درکوره و حل در اسید

خاکستر کل و نامحلول، مواد معدنی کل

خاکستر و خاکستر نامحلول

اندازه گیری با میکرومتر دیجیتال

اندازه گیری ابعاد محصولات غذایی، دانه ها، محصولات کشاوزی و ضخامت فیلم

تعیین ابعاد

اندازه گیری

عسل

نسبت فروکتوز به گلوکز

 

عسل

فعالیت دیاستازی( روش کیفی)

کمپلکس آمیلوز-ید

آمیلوز و آمیلو پکتین در نشاسته و برنج

اندازه گیری آمیلوز

روش شتسشوی خمیر

گلوتن آرد گندم

گلوتن مطوب آرد

تعیین نقطه انجماد با دستگاه

شیر

نقطه انجماد شیر

 

فرمادهید

ماده خشک ناشی شیر در بستنی و شیر طعم دار

اندازه گیری جذب کمپلکس

سوربات، بنزوات

اندازه گیری سوربات و بنزوات

میکروسکوپ

اندازه گیری ریسه های کپک

شمارش روش هاوارد