کارگاه­ ها و دوره ­های آموزشی برگزار شده

کارگاه آموزشی تخصصی رنگ­های طبیعی خوراکی، 1394

آیین نگارش مقاله علمی، 1393
کارگاه های رئولوژی و بافت سنجی مواد غذایی، 1393
کاربرد طرح آزمایشها در تحقیقات صنایع غذایی، 1393
اهمیت و کاربرد افزودنی های غذایی، 1393
آشنایی با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی فرآیندهای غذایی، 1393
آمار پیشرفته (طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر وکاربرد آن در طراحی پروژه های تحقیقاتی)، دو دوره، 1392
کارگاه آموزشی نرم افزار Endnote
کارگاه فناوری اکستروژن در صنعت غذا، 1391
کارگاه تئوری و عملی الایزا و کاربردهای آن، 1390
کارگاه میکروبیولوژی تئوری و عملی پیشرفته، 1389
دوره های تخصصی کنترل کیفیت مواد غذایی، بطور متناوب از سال 1388 تا کنون
کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین غیرحرارتی در صنایع غذایی، 1387
کارگاه گزارش نویسی و مقاله نویسی در علوم کشاورزی، 1387
کارگاه آموزشی روشهای پیشرفته آماری در علوم کشاورزی، 1386
کارگاه آموزشی آشنایی با PCR ، 1385
کارگاه آموزشی روش تحقیق در کشاورزی،‌ 1384

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved