شبکه برنامه علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

با توجه به توسعه بازار مصرف فراورده ­های رژیمی عملگر و قابلیت مناسب فناوری اکستروژن در تولید این قبیل فراورده­ ها، گروه فرآوری مواد غذایی، "استفاده از فرایند اکستروژن برای تولید و ارایه فراورده­ های جدید و یا بهبود کیفیت برخی فراورده­ های رایج " را در برنامه­ های تحقیقاتی میان مدت خود قرار داده است. تطبیق‏ پذیری روش فرایند، متنوع بودن طیف فراورده­ های تولیدی و کیفیت مطلوب آن، پائین‏ بودن هزینه‏ های تولید نسبت به سایر روش‌های پخت وشکل‌دهی، بالابودن راندمان و عدم دارا بودن فاضلاب از جمله مزیت‌های این روش تولید می‌باشد.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved