پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کارگاه آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت ایمنی مواد غذاییبر اساس استاندارد های صادراتی مورد نظر

يک شنبه ، 17 بهمن 1400

کارگاه