پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

کارگاه آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استانداردهای صادراتی مورد نظر

يک شنبه ، 17 بهمن 1400

کارگاه